دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی رحیمیان، ۱۳۹۶

دوره تصدی حسابرس ،شهرت حسابرس و فرض تداوم فعالیت

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه دوره‌ی تصدی حسابرس، شهرت حسابرس و فرض تداوم فعالیت است. در جهت دستیابی به سوال های پژوهش، دو فرضیه مطرح شد. در این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی- همبستگی و از نوع پس رویدادی (مبتنی بر اطلاعات گذشته و تاریخی)، با رویکرد تحلیل لجستیک، شواهد مورد نیاز از اطلاعات موجود در صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (جامعه آماری) طی بازه زمانی سال های 1388 الی 1394 (بازه زمانی هفت ساله) گردآوری شد. به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک اطلاعات از نمونه ای 183 تایی از شرکت ها، جمع آوری و توسط نرم¬ افزار آماری Stata مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از رگسیون های ند متغیره با رویکرد پانل لجستیک در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین دوره‌ی تصدی حسابرس و فرض تداوم فعالیت رابطه‌ی معنی داری وجود ندارد. بین دوره‌ی تصدی حسابرس و فرض تداوم فعالیت در شرکت‌های با حسابرسان مشهور رابطه‌ی معنی داری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها: دوره‌ی تصدی حسابرس - شهرت حسابرس - فرض تداوم فعالیت

M.A. Thesis:

Auditor tenure,Auditor reputation and going concern opinions

The main purpose of this study is to investigate the relationship between auditor tenure, auditor reputation and going concern opinions. In order to achieve the research questions, two hypotheses were proposed. In this applied research with descriptive and correlational approach from ex post facto type (based on the past and historical information) with logistic analysis approach, required evidence of the information contained in the financial statements and audit reports of listed companies in Tehran Stock Exchange (statistical population) during the period of 2009 to 2015 (a period of seven years) was collected. Information obtained from 183 selected sample companies was gathered by systematic deletion sampling method and analyzed by statistical software Stata. Results of data analysis using multivariate regressions with logistic panel approach at error level five percent indicated that there is a no significant relationship between auditor tenure and going concern opinions. There is a no significant relationship between auditor tenure and going concern opinions in companies with reputable auditors.

Keywords: Auditor tenure - Auditor reputation - Going concern opinions