دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین حصاری، ۱۳۹۵

بررسی فقهی و حقوقی حسن معاشرت در روابط زوجین

حسن معاشرت بین زوجین یکی از اساسی ترین مورد برای پایداری و استواری زندگی مشترک زناشویی می باشد که به آن تاکید شده است. همچنین به جهت اهمیت حسن معاشرت قانونگذار در ماده ی 1103 ق.م زوجین را مکلف به حسن معاشرت نموده است. به نظر می رسد حسن معاشرت بین زوجین از مصادیق تمکین عام از دو طرف بوده و از لحاظ روانشناسی نیز تاثیر مستقیم بر تربیت فرزندان دارد. نبود معاشرت اگز موجب عدم تمکین گردد باعث سقوط نفقه زوجه می گردد. بنابراین مطلق سوء معاشرت موجب سقوط نفقه نیست. عمل نکردن به حسن معاشرت به عنوان یکی از اصول بنیادین اخلاقی و تربیتی در خانواده ضمن اینکه منجر به آثار سوء بر خانواده و تربیت فرزندان می شود، از لحاظ حقوقی نیز ضمانت اجرائی هایی را به دنبال دارد. در این تحقیق ابتدا به بررسی موارد حسن خلق و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر در خانواده پرداخته شده و سپس با بیان مصادیق سوء معاشرت زوجین، نتایج حاصل از سوء معاشرت بیان شده است.

کلیدواژه‌ها: حسن معاشرت، خانواده، زوج، زوجه

M.A. Thesis:

Study of jurisprudence and legal of good behavior in couples relations

Good companionship between couples is one of the most essential for stability of marital life that is emphasized. Also, due to the importance of good companionship legislator in article 1103 BC couples are required to have good companionship. It looks good companionship between the two sides and a couple of instances of substandard compliance Psychologically, has a direct impact on children's education. Socialize abuse if it is unwilling downfall is his wife alimony. So absolute abuse brought down the alimony is not socialize. Not acting in good companionship as one of the fundamental principles of morality and education in the family, while leading to adverse effects on the family and the upbringing of children, In terms of legal sanctions that may lead. In this study, to investigate cases of good mood and duties of spouses to each other in the family And then with some cases of abuse couples socialize, socialize results of abuse have been reported.

Keywords: Good behavior, family, husband, wife