دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد امیر استیری، ۱۳۹۵

موسیقی در اشعار مولوی

این پژوهش شامل بررسی موسیقی اعم از سازشناسی گام¬شناسی و مقام¬شناسی و اصطلاحات خاص موسیقی در اشعار مولانا می¬باشد. هدف از این تحقیق آشنایی هرچه بیشتر با ابعاد هنری و به¬ویژه موسیقایی شخصیّت حضرت مولانا بوده است. این رساله شامل دو فصل کلّی است. نخست: موسیقی در گفتار و رفتار (موسیقی بیرونی) که شامل بررسی سازشناسی، گام¬شناسی و سماع مولویه می¬باشد. در این فصل کلی? اسامی موسیقایی اعم از نام سازها، اصطلاحات خاص موسیقی، اسامی گام¬ها، دستگاه¬ها و مقام¬های موسیقی فهرست شده و توضیح داده شده است. دوّم: موسیقی در ساختار (موسیقی درونی) که شامل بحور عروضی و اوزان شعری حضرت مولوی است. در این فصل بخشی از بحور عروضی اشعار مولانا که متعدّد و متنوع می¬باشد فهرست شده و توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها: سماع، اصطلاحات موسیقی، سازهای موسیقی، گام‌های موسیقی، بحور عروضی

M.A. Thesis:

Music in molanas poems

This research includes investigating music in Molana’s poetry which consists of studying the instruments, scale, mode and particular musical terms. The purpose of this investigation is to know more about Molana’s artistic and particularly his musical face. This thesis consists of two majaor chapters. The first chapter is about music of Molana’s word and behavior (manifest music) which includes studying the instrument, scale and Mevlevi’s Sama. In the mentioned Chapter, all the names and terms related to music are listed e.g. name of the instruments, scales, Dastgahs and music modes. The second chapter is about the latent music in poetry which includes poetic metres. In this chapter, some parts of the metres in Molana’s peoms, that are various, are listed and explained.

Keywords: Sama, Music terms, Music instruments, Music scales, Metres