دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی گلشن ابادی به اباد، ۱۳۹۵

بررسی فقهی حقوقی اهداءاعضای محکوم به قصاص

با توسعه¬ی علوم و فن آوری های نوین پیشرفت دانش پزشکی و علم پیوند اعضا مسایل و مباحث مستحدثه و جدیدی را به بار آورده که در این میان می توان به پیشنهاد قابلیت یا عدم قابلیت اهدای اعضای محکوم به قصاص نفس اشاره کرد. با توجه به پویایی و مانایی اسلام ناب (تشیع)، فقه و به تبع آن حقوق اسلامی باید بتوانند پاسخ گوی مسایل و ابعاد مرتبط و مختلف آن باشند البته با لحاظ کردن حدوث موضوع و عدم طرح و نیاز به مسایلی از این دست در ادوار گذشته، در منابع فقهی و حقوقی معتبر موجود بحث مستقل و مکفی در این باره وجود ندارد بنابراین با کاوشی ناظر بر استدلال¬ها و استنباط-های فقهی و حقوقی (فضای مفروض) و استفتائات و مواد قانونی (فضای معروض) درصدد پاسخ¬گویی برآمدیم. مبانی و قواعد مؤثر در حکم از جمله مماثلت، سهل¬گیری، هوشیاری و لاضرر گستره¬ی آن¬ها در نظام فقهی، عموماً و ساحت قصاص و مجازات خصوصاً و تاثیر تطبیقی آن ها در مکانیزم حقوقی بیان گر این مطلب است که: الف- اجرای قصاص از طریق اهدای عضو حایز امکان های عقلی، علمی و منطقی می باشد ولی در مورد امکان عملی آن باید شرایط محیط ملی و بین المللی لحاظ شود. ب- اهدای اعضای را می توان به عنوان یکی از روشهای اجرای قصاص و نه الزاما جایگزین مطلق در نظر گرفت

کلیدواژه‌ها: قصاص، اهدای اعضا ، مماثلت ، سهل گیری ، هوشیاری

M.A. Thesis:

legal study of organ donation sentenced to death

Development of science and technology advancement of medical knowledge and science, organ transplants brought new problems and issues, it can be noted that the ability or lack of ability to offer prisoners sentenced to death in organ donation. According to the dynamism of Islam (Shia) Islamic law and jurisprudence, and therefore can respond to various issues and aspects is related, however, with the creation of the subject matters of this kind of project requires placards, legal resources and legal literature, there is no discussion on this adequate independent, so exploring the regulatory and legal reasoning and legal interpretations (the assumed) and legal (type properly subject to space) seeks takers answer. Principles and rules, including neglect of effective decision making, awareness and seeks its range in the legal system in general, and especially in the realm of retribution and punishment and comparative effect of this is that it represents a legal mechanism: A: Execution by noting the possibility of organ donation, intellectual, scientific and logical, but in practice it can be considered to be a national and international environment. B: Donation of body organs can be considered one of the methods for death penalty, and not necessarily the absolute substitute

Keywords: Death, Organ donation, Death, Life imprisonment