دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباسعلی کلاته میمری، ۱۳۹۵

مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۴

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می‌باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است. قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می‌شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری (تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه‌اند. در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی‌های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می‌دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند. اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته‌اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت‌های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست‌های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است. این قوانین در سال 1394 بازبینی شد و مجدد مورد تصویب قرار گرفت. در این پژوهش به بررسی قوانین تصویب شده در سال 1394 و مباحث فقهی آن می پردازیم.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، مبانی فقه و حقوق، قانون و مقررات، حبس، تعزیرات، آیات و روایات

M.A. Thesis:

Jurisprudential principles of law of the implementation of the approved financial sentences ۱۳۹۴/۰۴/۱۳۹۴۰۴

Law of the implementation of financial sentences passed by the Parliament on 08.10.77 was one of the most important rules are adopted after the Islamic Revolution. The issue of enforcement of criminal law and criminal procedural law or criminal procedure is the same. Rules are rules as to prevent judicial errors and better criminal justice practices are enacted and the rules governing criminal procedure (prosecution of the accused, investigation, trial, execution, etc.) are broadly means. In fact, the execution, the operation of the criminal proceedings. Lack of strict enforcement of the sentence and even not coupled with a reasonable procedure, all efforts and actions to be criminal authorities, and thus bring to naught. The importance of the Code of Criminal Procedure on criminal matters not covered insofar experts said if unknown country and utter step keen awareness of individual rights and freedoms and the esteem in which society attaches to it, you just go to the Code of Criminal Procedure do. has provided. These laws were reviewed and re-approved in 1394. In this study, the laws adopted in 1394 and consider its legal arguments.

Keywords: Financial conviction, jurisprudence and legal, regulations, imprisonment, suspended, verses and hadi