دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محسن رجبی، ۱۳۹۵

تأثیر پوشش دهی با صمغ کتیرای حاوی ترنجبین و اسانس پونه‌ی کوهی بر خواص حسی و زمان ماندگاری مغز پسته

پسته یکی از مهمترین اقلام صادراتی کشور است. این مهم لزوم انجام پژوهش های متعدد در زمینه بهبود عوامل مؤثر بر کیفیت و ماندگاری بیشتر پسته را یادآوری می کند.در این پژوهش به منظور افزایش ماندگار ی مغز پسته، اثر پوشش خوراکی کتیرا به همراه غلظت های مختلف اسانس پونه کوهی و ترنجبین مورد بررسی قرار گرفت.تیمارهای تهیه شده پس از آماده سازی در کیسه های پلی اتیلنی بسته بندی ودر دمای محیط به مدت سه ماه نگهداری شد.نمونه برداری هر یک ماه انجام یافت و آزمون های شیمیایی ،میکروبی و چشایی بر روی همه ی تیمارها انجام گرفت.داده های حاصل در قالب طرح کامل تصادفی و آزمون فاکتوریل ودر سطح آماری 5% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت مقایسه ی میانگین نتایج از آزمون دانکن استفاده شد.نتایج نشان داد که به طور کلی با افزایش غلظت پونه کوهی و ترنجبین، اسیدیته و پراکسید کاهش یافت اما تاثیر معنی داری بر اندیس تیوباربیتوریک نداشت.نتایج مربوط به تجزیه واریانس شمارش کپک و مخمر تیمارهای پژوهش نشان داد که غلظت های مختلف اسانس پونه کوهی و ترنجبین وهمچنین اثر متقابل آنها در طول زمان نگهداری ، در سطح آماری یک درصد،تاثیر معنی داری بر روی رشد کپک و مخمر داشت . به گونه ای که با افزایش غلظت، اثر ممانعت کنندگی افزایش یافت.همچنین با افزایش غلظت اسانس ،مطلوبیت طعم و پذیرش کلی نمونه ها کاهش یافت.به گونه ای که در غلظت 500پی پی ام پونه کوهی و ترنجبین بالاترین امتیاز مطلوبیت طعم و غلظت 2000پی پی ام کمترین امتیاز مطلوبیت طعم را بخود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها: پسته، پوشش خوراکی، کتیرا،پونه کوهی،ترنجبین

M.A. Thesis:

The effect of coating by tragacanth Gum with manna and oregano essential oil on the organoleptic charactrestics and shelf life of pistachio kernel

Pistachio is one of the most important export items of the country. This is necessary to carry out numerous studies on the factors affecting quality and more durable pistachio recalls. In this study, in order to increase the durability of the kernel, the effect of edible coatings with different concentrations of the essential oil of oregano and the Manna Gum was investigated. The treatment after preparation packed in polyethylene bags were stored at ambient temperature for three months. Sampling was done each month and test chemical, biological and taste on all treatments carried out. The data in a completely randomized design and factorial test at 5% statistical level was analyzed and results of Duncan test was used to compare the averages. The results showed that with increasing concentration of oregano and manna, acidity and peroxide was reduced, but no significant effect on thiobarbitoric index. Results of analysis of variance mold and yeast count showed that the concentration of different treatments and manna Oregano essential oil as well as their interactions during storage, the statistical level of one percent, a significant effect on the growth of mold and yeast. So that the concentration of 500 ppm oregano and manna highest concentration of 2000 ppm rated the desirability of taste and flavor became the lowest rated utility.

Keywords: pistachio, edible coating, tragacanth, oregano, manna