دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی شعبانی گل شیخ، ۱۳۹۵

تعیین عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام

قابلیت نقدشوندگی میزان نزدیکی دارایی مالی به پول نقد را بیان می‌کند. قابلیت نقدشوندگی یک دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زیان ارزیابی می‌شود هدف از انجام این پژوهش بررسی پنج عامل (اندازه ی شرکت، نرخ بازده دارایی ها، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، و نسبت بدهی شرکت) بر نقدشوندگی سهام توسط مدیران و سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.که در این راستا اطلاعات 81 شرکت در سال های 1388 تا 1393 استخراج و با مدل های رگرسیونی مناسب و با کمک نرم افزار Eviews 9 مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان می دهد که تغییرات ارزش معامله ی سهام بر اثر تغییرات متغیرهای توضیحی ( مستقل و کنترلی ) مدل می باشد؛ لذا با عنایت به تاثیر توام متغیر های مستقل فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینکه " بین اندازه ی شرکت، نرخ بازده دارایی ها، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، و نسبت بدهی شرکت با ارزش معامله ی سهام ارتباط معنی داری وجود دارد " پذیرفته شد و فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه " بین اندازه ی شرکت، نرخ بازده دارایی ها، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، و نسبت بدهی شرکت با تعداد سهام معامله شده ارتباط معنی داری وجود دارد " رد شد.

کلیدواژه‌ها: نقد شوندگی اندازه شرکت نرخ بازده دارایی‌ها سود هر سهم سود تقسیمی هر سهم نسبت بدهی شرکت

M.A. Thesis:

Factors affecting the liquidity of the stock

Proximity liquidity financial assets to cash up.A financial asset liquidity through its ability to convert assets into cash at any time and without losses is evaluated The aim of this study was to examine five factors (firm size, rate of return on assets, earnings per share, dividend per share, and the ratio of corporate debt) on stock liquidity in Tehran Stock Exchange is by managers and shareholders.Thus, information from 81 companies in the years 1388 to 1393 extracted with proper regression models were tested with the help of software Eviews 9,The results show that changes in the stock value of the transaction is a result of changes in explanatory variables. The first research hypothesis that "between firm size, rate of return on assets, earnings per share, dividend per share, and the company's debt stock deal valued There is a significant relationship" was accepted and The second hypothesis that "between firm size, rate of return on assets, earnings per share, dividend per share, and the company's debt significantly associated with the number of shares traded there" was rejected.

Keywords: Liquidity, size, rate of return on assets, earnings per share, dividend per share, compared with cor