دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین محمدابادی، ۱۳۹۶

تاثیر اختلاط کود کامل و علف کش دو منظوره اتلوو بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

به منظور بررسی اثر محلول پاشی کود مولتی پروپلکس و دز کاهش یافته علف‌کش دو منظوره اتللو 6%OD (مزوسولفورون متیل 75/0% + یدوسولفورون متیل سدیم 25/0% + دیفلوفنیکان 5% + مفن‌پایر‌دی‌اتیل 25/2%) بر عملکرد و اجزای عملکرد ، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه غلظت مصرفی کود مولتی پروپلکس ( شاهد و 5/2 در هزار) و مقدار کاهش‌یافته علف‌کش دومنظوره اتللو در پنج سطح (0، 25، 50، 75 و 100 درصد دز توصیه‌شده ( 2 لیتر در هکتار از فرمولاسیون تجاری)) بود. نتایج آزمایش نشان داد که محلول پاشی با کود مولتی پروپلکس سبب افزایش ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد پنجه بارور در بوته، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و وزن خشک علف های هرز شد. استفاده از دز توصیه شده علف کش سبب تولید بیشترین تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در خوشه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و کمترین وزن خشک علف های هرز شد که در مورد همه صفات مورد مطالعه اختلاف اماری معنی دار با دز توصیه شده-25% نداشت. در مجموع می توان گفت که محلول پاشی با غلظت 5/2 در هزار مولتی پروپلکس و کاهش 25 درصدی دز توصیه شده علف کش عملکرد اقتصادی مناسب را می توان تولید کرد.

کلیدواژه‌ها: دز کاهش یافته، رقابت، علف کش دومنظور، کود

M.A. Thesis:

The impact of dual-use mixing fertilizer and herbicides on yield and yield components Othello

In order to investigate the effect of foliar application of Multiproplex fertilizer in reducing the dose of mesosulfuronmethyl, iodosulfuronmethyl-sodium and diflufenican (Othello OD) herbicide, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with 3 replications . The factors were: Multiproplex concentration (0 and 2.5) and reduced amount of Othello OD herbicide at five levels (0, 25, 50, 75 and 100% of recommended dose (2 Lit. ha-1 as commercial formulation ). The results showed that Multiproplex fertilizer application increased plant height, number of tillers per plant, number of tillers per plant, number of seeds per spike, 1000 seed weight, grain yield, biological yield, harvest index and dry weight of weeds. The use of the recommended dose of herbicide produced the highest number of tillers, number of fertile tillers, number of seeds per spike, grain yield, biological yield, 1000 grain weight, harvest index and lowest dry weight of weeds, which there was no significant difference with the recommended dose of -25%. In total, it can be said that the foliar application of Multiproplex at a concentration of 2.5 and 25% reduction in the recommended herbicide dosage can be produced suitable economic yield.

Keywords: Low herbicide dose, Competition, Dual‐Response herbicide, Fertilizer