دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا محمداباد، ۱۳۹۶

بررسی برهم کنشی دفعات و دز مصرفی علف کش آسرت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

به منظور بررسی اثر زمان مصرف و دز کاهش یافته علف کش ایمازامتابنز متیل (آسرت ) بر عملکرد و اجزای عملکرد ، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل زمان مصرف ( پنجه زنی و پنجه زنی+ساقه رفتن) و مقدار کاهش‌یافته علف‌کش دومنظوره آسرت در پنج سطح (0، 25، 50، 75 و 100 درصد دز توصیه‌شده) به ترتیب (0، 18/0، 35/0، 56/0 و 75/0 گرم در هکتار ماده مؤثره) بود. نتایج آزمایش نشان داد که زمان مصرف تنها بر تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و وزن خشک علف های هرز اثر معنی داری داشت و ارتفاع گیاه، تعداد پنجه بارور و عملکرد بیولوژیکی را تحت تاثیر قرار نداد. استفاده از علف کش در زمان پنجه زنی+ساقه رفتن مناسبتر از مصرف علف کش در زمان پنجه زنی شد. استفاده از دز توصیه شده علف کش سبب تولید بیشترین تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در خوشه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و کمترین وزن خشک علف های هرز شد. استفاده از علف کش در زمان پنجه زنی+ساقه رفتن بالاترین عملکرد اقتصادی را با مصرف دز توصیه شده علف کش تولید کرد که اختلاف معنی داری با مصرف 75 درصد دز توصیه شده نداشت. کاهش 75درصدی در دز توصیه شده علف کش نتوانست عملکرد اقتصادی مناسبی را تولید کند. در مجموع می توان گفت که امکان کاهش 25% در مصرفی علف کش در زمان پنجه زنی+ساقه رفتن بدون کاهش معنی دار عملکرد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: دز کاهش یافته، رقابت، علف کش دومنظور، گندم

M.A. Thesis:

Examine the interaction frequency and dose of herbicide on the yield Asrt

In order to investigate the effect of application time in reducing the dose of Imazometabenz methyl (Aceret) herbicide, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with 3 replications . The factors were: application time (Tillering and Tillering+stem elongation) and reduced amount of Aceret herbicide at five levels (0, 25, 50, 75 and 100% of recommended dose) (0, 0.18, 0.35, 0.56 and 0.75 g .ha-1 active ingredient). The results showed that application time had significant effect on number of grain per spike, 1000 seed weight, grain yield and weed dry weight, and did not affect plant height, number of fertile tillers and biological yield. The use of herbicide at tillering + stem elongation was better than herbicide application at tillering. The use of the recommended dose of herbicide produced the highest number of tillers, number of fertile tillers, number of seeds per spike, grain yield, biological yield, 1000-grain weight, harvest index and lowest dry weight of weeds. The use of herbicide at tillering + stem elongation produced the highest economic yield with the recommended dose of herbicide, which did not have a significant difference with the use of 75% of the recommended dose. 75% reduction in the recommended dose of herbicide failed to produce a satisfactory economic yield. In general, it is possible to reduce the use of herbicide by 25% during tillering + stem without significant reduction of yield.

Keywords: Low herbicide dose, Competition, Dual‐Response herbicide, Wheat