دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمیدرضا شیردل، ۱۳۹۶

بررسی میزان کاهش علف کش آسرت در ارقام رقیب و غیر رقیب گندم

به منظور بررسی استفاده از توان رقابتی در کاهش دز مصرفی علف کش ایمازامتابنز متیل (آسرت )، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل رقم (رقم رقیب (پیشتاز) و غیر رقیب (چمران)) و مقدار کاهش‌یافته علف‌کش دومنظوره آسرت در پنج سطح (0، 25، 50، 75 و 100 درصد دز توصیه‌شده) به ترتیب (0، 18/0، 35/0، 56/0 و 75/0 گرم در هکتار ماده مؤثره) بود. نتایج آزمایش نشان داد اگرچه رقم چمران ارتفاع بیشتری در مقایسه با رقم پیشتاز داشت اما رقم پیشتاز از تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در خوشه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزار دانه و شاخص برداشت و وزن خشک علف های هرز کمتری در مقایسه با رقم چمران برخوردار بود. هم در رقم رقییب و هم غیر رقیب استفاده از دز توصیه شده علف کش سبب تولید بیشترین تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در خوشه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و کمترین وزن خشک علف های هرز شد که هم در رقم رقیب و هم غیر رقیب با دز توصیه شده -75% اختلاف معنی داری نداشت. از نظر عملکرد اقتصادی در هر دو رقم کاهش دز علف کش با کاهش عملکرد اقتصادی همراه بود که این مقدار کاهش در رقم چمران در مقایسه با پیشتاز بیشتر بود. در مجموع می توان گفت که در این بررسی در رقم چمران به دلیل ارتفاع بالاتر و در رقم پیشتاز به دلیل تعداد پنجه بیشتر امکان کاهش 25% در مصرفی علف کش بدون کاهش معنی دار عملکرد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: دز کاهش یافته، رقابت، علف کش دومنظور، گندم

M.A. Thesis:

To evaluate the reduction in the number of competing and non-competing ASrt herbicides for wheat

In order to investigate the use of competitive ability in reducing the dose of Imazometabenz methyl (Aceret) herbicide, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with 3 replications . The factors were: cultivars (Less competitive (Chamran) and more competitive (Pishtaz) and reduced amount of Aceret herbicide at five levels (0, 25, 50, 75 and 100% of recommended dose) (0, 0.18, 0.35, 0.56 and 0.75 g .ha-1 active ingredient). The results showed that although Chamran cultivar had a more height than Pishtaz variety, Pishtaz cultivar had more tiller number, number of fertile tillers, number of grain per spike, grain yield, biological yield, 1000 grain weight, harvest index and dry weight of weeds compared to Chamran cultivar. Both in less and more competitive cultivar, the use of recommended herbicide dosage produced the highest number of tillers, number of fertile tillers, number of seeds per spike, grain yield, biological yield, 1000 grain weight, harvest index and lowest dry weight of weeds. There was no significant difference between recommended dose with the recommended dose of -75%. In terms of economic yield in both cultivars, the reduction of herbicide doses was accompanied by a decrease in economic yield, which was lower in Chamran cultivar than in the Pishtaz. Overall, it can be concluded that in Chamran cultivar due to higher plant height and in Pishtaz cultivar due to more the number of tillers, it is possible to reduce the use of herbicide by 25% without significant reduction of yield.

Keywords: Low herbicide dose, Competition, Dual‐Response herbicide, Wheat