دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمانه حاجی مرادخانی، ۱۳۹۵

محدودیت ها و ممنوعیت های اشتغال زنان در قوانین موضوعه و فقه اسلامی

دین اسلام همواره به برابری حقوق زن و مرد، رعایت حقوق زنان و عدم تبعیض به خاطر جنسیت تاکید کرده است. اشتغال زنان مسئله ای است که در اسلام به آن اشارات فراوانی شده و هیچ منعی برای آن وجود ندارد و در تاریخ اسلام بسیاری از زنان همپای مردان در فعالیتهای اقتصادی و کسب درآمد خانواده همکاری داشته اند. اما امروزه با وجود اینکه بخش عظیمی از نیروی کار جامعه را زنان به خود اختصاص داده اند و توانایی های خود را در بسیاری از زمینه های شغلی به اثبات رسانده اند، بخاطر باورهای غلط سنتی و مردسالاری که جامعه آن را پذیرفته است، اشتغال برای زنان با مشکلات فراوانی روبرواست. حتی وجود قوانین مشخصی در مورد اشتغال به دلیل آنکه بعضاً بیان صریحی ندارند و از طرف نهادهای دولتی و خصوصی رعایت نمی شوند، مورد توجه قرار نمی گیرند. این پایان نامه دلایل عام و خاص محدودیت ها و ممنوعیت هایی که در زمینه اشتغال زنان وجود دارد را به طور کامل توضیح داده و با بررسی مصادیق این موانع سعی شده راهکاری مناسب برای فراهم ساختن شرایط پیشرفت و فعالیت سالم اقتصادی زنان بر پایه قوانین و موازین شرعی دین اسلام ارائه دهد .

کلیدواژه‌ها: اشتغال، محدودیت، ممنوعیت، قوانین، فقه اسلامی.

M.A. Thesis:

Restrictions and prohibitions on the employment of women in Iranian Regulations and islamic jurisprudence .

Islam always in equal rights for men and women, women's rights and non-discrimination due to gender is emphasized. Women's employment is an issue that has numerous references in Islam And there is no ban on it. And in the history of Islam, many women with men in economic and business activities contributed income. But today, even though a large part of the labor force women to have the society. And his ability in many career fields have proved, because false beliefs traditional and patriarchal society has accepted it, employment for women facing many problems. There are even expressing certain rules about employment because they often do not abide by public and private institutions, are not considered. The end of a general and specific reasons for the restrictions and prohibitions in the field of women's employment are fully explained And by examining examples of these obstacles were tried A way to create the conditions for women's economic advancement and healthy activities based on Sharia law and Islam offer..

Keywords: employment, restrictions, prohibitions, laws, Islamic jurisprudence.