دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سکینه نجف زاده، ۱۳۹۵

کیفیت افشا و سود سهام نقدی

سیاست تقسیم سود سهام و عوامل مؤثر بر آن یکی از موضوع‎های مهم در حوزه‎ی مباحث مالی است که پژوهش‎گران توجه زیادی به آن داشته‏اند. سود سهام هم برای سهامداران و هم برای مدیران از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. از یک طرف سهامداران به سود سهام به عنوان یکی از عوامل مهم در بازده سرمایه‎گذاری نگاه می‏کنند و تمایل به دریافت سود نقدی دارند. از طرفی دیگر این وجوه را می‏توان به منظور تأمین مالی پروژه‏های سرمایه‏گذاری آتی استفاده نمود. هدف این پژوهش تعیین رابطه‎ی کیفیت افشا بر سود سهام نقدی است. بدین منظور کیفیت افشا به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته ‎شده و تأثیر آن بر سود سهام نقدی به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. همچنین اندازه‎ی شرکت، اهرم مالی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت مخارج سرمایه‏ای، فرصت‎های سرمایه‎گذاری، مالیات، سود تقسیم نشده و وجه نقد در دسترس به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده‎اند. جامعه‎ی آماری پژوهش حاضر، شرکت‎های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‎ی زمانی 1388 الی 1394 است. نمونه‎ی پژوهش شامل 100 شرکت می‎باشد. در این پژوهش تأثیر کیفیت افشا بر سود سهام نقدی با برآورد مدل رگرسیون چندگانه به روش داده‎های ترکیبی، مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‎ی حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که کیفیت افشا، سود سهام نقدی رابطه‎ی دارد و با افزایش میزان کیفیت افشای شرکت‎ها، میزان توسل به سیاست سود سهام نقدی آن‎ها نیز افزایش پیدا می‎کند.

کلیدواژه‌ها: سود سهام نقدی، کیفیت افشا، سیاست تقسیم سود، هزینه‎ی نمایندگی، فرصت‎های سرمایه‎گذاری

M.A. Thesis:

Disclosure Quality and Cash Dividend

Dividends to shareholders and managers is of particular importance. On the other hand these funds can be used to finance future investment projects. The aim of this study was to determine the relationship between disclosure quality on dividends is cash. Therefore, disclosure quality are considered as independent variables and their impact on cash dividends as the dependent variable was examined. The firm size, leverage, return on equity, the ratio of capital expenditure, investment opportunities, taxes, dividends, and cash is not available as control variables have been considered. The population of this research, firms listed in the Tehran Stock Exchange during the period )2010 to 2016( is. The sample consisted of 100 company. In this research the effect of disclosure quality on dividends in cash by estimating panel data regression model, were studied. The result of statistical analysis showed that the quality of disclosure, the relationship is cash dividends and by increasing the quality of corporate disclosures, they also increase the use of cash dividend policy stems.

Keywords: Cash dividends, disclosure quality, dividend policy, agency costs, investment opportunities