دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا صادقی، ۱۳۹۱

دین مداری در شعر کلاسیک و شعر نو ( پنج شاعر برجسته‌ی کلاسیک و پنج شاعر برجسته نو)

این پایان‌نامه با عنوان مذکور قصد دارد در چهاربخش که یافته‌های آن به شکل کتابخانه‌ای و همراه با فیش‌برداری بوده است، به بررسی بسامد دین‌مداری در اشعار کلاسیک و نو بپردازد. در آن سعی شده شکل گرایش موضوع دین در گذشته و حال تحلیل شود و این که در دوره‌های مختلف ادب فارسی مسأله‌ی مذکور از جانب شاعران چگونه به کار برده شده است نحوه‌ی نگرش به دین در گذشته به عنوان اعتقاد درونی است به گونه-ای که شاعر را به سمت اخلاق سوق می‌دهد و سعی می‌کند انسان را به سوی مدینه‌ی فاضله هدایت کند و این در حالی است که در دوره‌های بعدی مبحث دین چندان به عنوان دست‌مایه از شاعران قرار نمی‌گیرد و اگر هم هست تنها شکلی که برای آن می‌توان پنداشت، شعار است، پس از بررسی‌های انجام گرفته آن چه نگارنده با علم اندک به آن رسیده بسامد بالای دین‌مداری در گذشته نسبت به امروز یعنی شعر نو است.

کلیدواژه‌ها: دین، دین‌مداری، تأثیرات متعدّد و متقابل دین‌مداری اسلامی و ایرانی، تجلّیّات، تحلیلات و نتایج ...

M.A. Thesis:

“ Religion Orientation in Classic and Modern Poetry” (5 Classical Prominent Poets and 5 new Prominent Poets)

This thesis with the above title intend that, in four parts that its findings have been in the form at library and along with plug-taking, address to survey the frequency if religion orbital in new and classical poetry. It attempted to analyse the type of tendency of religion issue in the post and present and also how poets have used the above matter in different period of Persian literature. The method of attitude in religion in the post is considered as internal belief. In the way that leads the poet toward ethics and tries to conduct human to utopia (madineh fazeleh). This is in while that in the next periods religion discussion wont be very important for poets any more and if it is , the only form that can be considered for that is slogan. After conducted surveys what the writer with his little knowledge has achieved is the high frequency of religion in the post in compare with today.

Keywords: ....Key words: religion, religion orientation, interaction of Islam and Iran, manifestation, ethics,