دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا نصرتی، ۱۳۹۵

بررسی اثر سطوح مختلف کروم بر ارقام کنجد در شرایط گلدانی

کروم فلزی سنگین سمی برای میکروارگانیسم¬ها، حیوانات و گیاهان محسوب می¬شود که به علت استفاده¬های وسیع صنعتی طی دهه اخیر، به یک آلاینده جدی محیطی تبدیل شده است. غلظت¬های بالای کروم به عنوان عاملی تنش¬زا برای گیاهان به شمار می¬رود که می¬تواند به عنوان یک عامل محدود کننده رشد، خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور بررسی اثر غلظت¬های مختلف کروم بر ارقام کنجد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلدانی در سال 1393 در مزرعه¬ای واقع در روستای فرومد، از توابع شهرستان میامی انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل سطوح مختلف کروم در 5 سطح: 20، 40، 60، 80 و 100 درصد و ارقام کنجد شامل: دشتستان، اولتان و محلی بودند. همچنین در این پژوهش، اثر کاربرد آب به ازای هر لیتر آب مصرفی بر شاخص¬های رشدی گیاه کنجد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کروم موجب کاهش معنی¬دار ارتفاع بوته، طول ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی در تمامی تیمارها گردید ولی بر تعداد برگچه و وزن تر اندام هوایی تأثیر معنی¬داری نداشت. براساس نتایج به¬دست آمده غلظت¬های بالاتر از 40 درصد کروم، موجب کاهش ارتفاع بوته و طول ریشه شد، اما در رابطه با وزن خشک اندام هوایی این کاهش، در غلظت¬های 80 و 100 درصد کروم مشاهده گردید که مشابه نتایج حاصله براساس هر لیتر آب مصرفی بود. همچنین نتایج حاکی از آن بود که تفاوت قابل ملاحظه¬ای بین ارقام کنجد در رابطه با شاخص¬های رشدی و اثر غلظت¬های مختلف کروم بر آن، وجود داشت. به¬طوری که، رقم اولتان نسبت به ارقام محلی و دشتستان، بیشترین ارتفاع بوته، تعداد برگچه، طول ریشه و وزن خشک ریشه را در حالت نرمال و تحت غلظت¬های مختلف کروم داشت، اما تفاوت وزن تر و خشک اندام هوایی بین ارقام مختلف مشاهده نشد. همچنین رقم اولتان با بالاترین ارتفاع بوته، تعداد برگچه، طول ریشه و وزن خشک ریشه بالاترین راندمان آب مصرفی را دارا بود. با توجه به نتایج به¬دست آمده، افزایش غلظت کروم تا سطح 40 درصد سمیت چندانی بر شاخص¬های رشدی کنجد نداشته و از سوی دیگر رقم اولتان برای کشت در منطقه مورد مطالعه قابل توصیه می¬باشد.

کلیدواژه‌ها: کنجد، کروم، شاخص‌های رشدی، رقم دشتستان ، رقم اولتان، رقم محلی.

M.A. Thesis:

Effects of Chromium Concentration on Sesame cultivars in pot condition

Chromium (Cr) is a highly toxic heavy metal for microorganisms, animals and plants. Due to its widespread industrial use, it has become a serious pollutant in a diverse array of environments. Excess Cr is a stress in plants. In this research, to study the effect of chromium on Sesame cultivars, a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications was carried out in Mayamey. Experimental factors included Chromiun at five levels: 20%, 40%, 60%, 80% and 100% and cultivar: Dashtestan, Oltan and local as the sub plot. In this study, the effect of water productivity on the growth parameters of sesame were studied. The results indicated that reduced significantly plant height, root length, root dry weight, shoot dry weight in all treatments, but there was no significant effect of leaf and shoot fresh weight. According to results, are higher than 40% chromium concentrations, reduced plant height and the root length, shoot dry weight, but this decrease was observed at concentrations of 80 and 100 percent chromium. The results indicated that significantly differents was between the varieties of sesame in relation to the parameters growth and the effect of different concentrations of chromium. Olten had the highest plant height, leaf number, root length and root dry weight in normal state and under different concentrations of chromium than other cultivars, but there was on difference between wet and dry. Olten had the maximum water productivity. According to the results obtained, the increasing concentration of chromium up to 40 percent growth parameters Sesame no toxicity and on the other hand Olten varieties recommended for cultivation in the study area respectively.

Keywords: Sesame, chromium, growth parameters, Dashtestan, Olten, Local.