دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ندا عسکری، ۱۳۹۵

مالکیت مدیریتی ،ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی مالکیت مدیریتی با ارزش افزوده‌ی بازار و ارزش افزوده‌ی اقتصای در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر مستقل در این پژوهش مالکیت مدیرتی و متغیرهای وابسته، ارزش افزوده‌ی بازار و ارزش افزوده‌ی اقتصادی می‌باشند. برای گردآوری داده‌ها، اطلاعات 99 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1393 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش پانل دیتا، مدل تابلویی اثرات تصادفی می ‌اشد. نتایج بیانگر وجود رابطه‌ی معنادار و مثبت بین مالکیتت مدیریتی با ارزش افزوده‌ی اقتصادی و ارزش افزوده‌ی بازار است.

کلیدواژه‌ها: مالکیت مدیریتی، ارزش افزوده‌ی بازار ، ارزش افزوده‌ی اقتصادی

M.A. Thesis:

the relationship between management ownership with market value added and economic value added

The aim of this study was to investigate the relationship between management ownership with market value added and economic value added of companies listed on the stock exchange in tehran. Independent variable in this study, management ownership and dependent variables is market value added and economic value added. Data collection information for 99 companies listed in tehran stock exchange during the years 1389 to 1393 were analyzed. The statistical technique used to test the hypothesis proposed in this research panel data, the random effects model is painting. The results indicate a positive and significant relationship between the proportion of management ownership with market value added and economic value added.

Keywords: Management Ownership, Market Value Added, Economic Value Added