دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی کاظمی، ۱۳۹۵

ارزیابی تلفیقی امرژی ، انرژی و اقتصادی برای نظام های کشت مختلف جو

به منظور بررسی سیستم های تولید در روداب و ششتمد از نظر کارایی انرژی، بهره وری انرژی، نسبت سود به هزینه و مقدار مصرف انرژی‌های تجدیدشونده و غیر تجدیدشونده بررسی میدانی در سال 1395 انجام شد. به منظور اجرای این بررسی، اطلاعات از 4 مزرعه جو (سطح کوچک، سطح متوسط، سطح بزرگ، سطح بسیار بزرگ) با استفاده از پرکردن پرسشنامه و از طریق گفتگوهای رو در رو جمع آوری شد. پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد که بالاترین انرژی ورودی در هر هکتار در سیستم تولید جو مزرعه سطح بزرگ 99/59536 مگاژول، بالاتری انرژی خروجی در هر هکتار51450 مگاژول، بالاترین کارایی انرژی در سیستم تولید جو مزرعه سطح کوچک 85/0مشاهده شد. بیشترین سهم انرزی در کلیه سیستم های مورد بررسی به انرژی کود شیمیایی اختصاص یافت و نهاده بذر کمترین انرژی ورودی در سیستم های تولید بود. در مجموع بررسی شاخص ها نشان داد سیستم تولید جو از نظر اکولوژیکی و سودآورتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: بهره وری انرژی، درآمد خالص، کارایی انرژی، تولید

M.A. Thesis:

Integrated evaluation of emergy, energy and economic for different cropping systems in Barley

In order to compare of the Barley crop production systems in terms of energy use efficiency, energy productivity, and cost-benefit ratio to the amount of Renewable and Non Renewable energy is consumed in Farashian an field survey was conducted in 2016. For the purposes of this review, data from 4 (Small area, intermediate area, large area, very large area) Barley farms used for filling in questionnaires were collected through face to face conversations. The result showed that the highest energy input in Barley farm large area production system. 59536/99 MJ, the highest energy output in Barley production system 51450 MJ, the highest energy use efficiency in Barley farm Small area production system 0.85 . The biggest share of all energy in the system assigned to the .electrical energy whereas seed energy has the lowest share of all energy .In total, the survey of index showed that Barley production system is more sustainable

Keywords: Energy productivity, Income, Energy efficiency, Prodction