دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام طیبی، ۱۳۹۵

رابطه ی نسبت سود نقدی تقسیمی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده ی اقتصادی

جدایی مدیریت از مالکیت باعث بوجود آمدن مشکل نمایندگی گردید به‌طوری‌که مالکآن‌همواره برای ارزیابی عملکرد به دنبال معیارهای نوین می‌باشند. معیارهای مبتنی بر ارزش یکی از این دست معیارها می‌باشد از سوی دیگر مدیران در جستجوی مکانسیم هایی هستند که بر اساس آن‌ها به بازار اخبار خوب را مخابره نمایند یکی از این معیارها سود تقسیمی است بنابراین در این تحقیق سعی شده است که به بررسی رابطه دومعیار ارزیابی عملکرد ارزش‌افزوده اقتصادی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران با سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1393 پرداخته شود. همچنین برای کنترل اثر سایر عوامل از متغیرهای کنترلی (اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معناداری میان ارزش ایجاد شده برای سهامداران و سود تقسیمی وجود دارد درحالی‌که میان ارزش‌افزوده اقتصادی و سود تقسیمی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: ارزش ایجاد شده برای سهامداران، ارزش‌افزوده اقتصادی و سود تقسیمی.

M.A. Thesis:

the relationship dividends paid cash ratio with value created and Economic value added

Separation between ownership and management creates agency problem forcing ownership to seek a modern performance evaluator, such as value based measure, for their decision making. On the other hand, managers try to find mechanisms to signal the good news to market participants. Dividend is one of these measures in which this paper examines its relationship with economics value added (EVA) and value created for shareholders in Tehran stock exchange in period between 2008 to 2014. We control the effects of other factors by using some Control Variables (firm size, market to book). Methodology of this paper is association method and we use panel data multiple regression for analyzing our data. Our results indicate that there is a significant association between value created for shareholders and dividend, while we couldn’t find any association between economics value added (EVA) and dividend.

Keywords: Created Shareholder Value, Economic value added, Dividend.