دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محبوبه زعفرانیه، ۱۳۹۵

حاکمیت شرکتی، محافظه کاری حسابداری و رشد شرکت های تامین مالی شده از طریق بدهی

در محیط رقابتی متغیر و در حال رشد کنونی، شرکت ها به منظور رشد و توسعه فعالیت های خود به منابع مالی مناسب نیاز دارند و با توجه به این‌که حداکثر کردن ثروت سهامداران، یکی از اهداف شرکت ها محسوب می شود، تعیین ترکیب بهینه منابع مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران مالی شرکت ها به شمار می آید. از طرفی رشد شرکت از دید بازار سرمایه و مدیریت، متغیر مهمی است و می‌تواند بر رفتار مدیریتی و گزارشگری مدیران تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری و رشد شرکت های تأمین مالی شده از طریق بدهی می‌باشد. نمونه ی مورد بررسی مشتمل بر 120 شرکت در دامنه ی زمانی تحقیق (1393-1389) بوده است. محقق با بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از آزمون های آماری، درصدد یافتن پاسخی به این سؤال بوده است که آیا حاکمیت شرکتی می تواند بر رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری و رشد شرکت های تأمین مالی شده از طریق بدهی تأثیر معناداری داشته باشد یا خیر؟ بر اساس نتایج پژوهش و آزمون های آماری می توان گفت که بین محافظه کاری حسابداری با سررسید بدهی ها و رشد شرکت هایی که از طریق بدهی های بلند مدت تأمین مالی کرده اند، رابطه ی معنی داری وجود دارد؛ و بین محافظه‌کاری حسابداری با اندازه ی هیأت مدیره ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: سررسید بدهی ها، رشد شرکت، محافظه کاری حسابداری، اندازه ی هیأت مدیره، اندازه ی شرکت

M.A. Thesis:

Corporate governance, accounting conservatism and growth financing via debt

In the Competitive environment, changing and growing existing companies to grow and expand its activities to the appropriate financial resources need. And according to the maximization of shareholder wealth, is one of the duties of financial managers, Determine the optimal combination of financial resources, one of the principal concern is corporate finance. The market saw growth of capital and management company, is an important variable And can affect the behavior of managers, management and reporting. This study seeks to examine the impact of corporate governance on the relationship between accounting conservatism and growth companies are financed through debt. The sample consisted of 120 Company During the period between (2011-2015) was. Researchers firms listed in the Tehran Stock Exchange using statistical tests Trying to find an answer to this question is Whether corporate governance can affect the relationship between accounting conservatism and growth companies through debt financing have a significant effect or not? The results of tests on the level of 5 percent can be said That debt with maturities between accounting conservatism and growth of companies that have long-term financing through debt, there is a significant relationship. And between accounting conservatism there is no significant correlation with the size of the board.

Keywords: Debt Maturity, Growth, Accounting Conservatism, Board Size, Firm size and Tobin's Q ratio.