دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهسا میدانی ساداتی، ۱۳۹۵

تمایلات سرمایه گذاری ،کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام

این پژوهش ترکیبی تعاملی از مدل‌های منطقی با تجمع اطلاعات مالی رفتاری را توسعه می‌دهد و از طریق عوامل مؤثر بر سقوط قیمت سهام در پی رابطه‌ی ذاتی بین کیفیت اطلاعات و تمایلات سرمایه‌گذار در توضیح سقوط قیمت سهام را نشان می‌دهد. این پژوهش با هدف بررسی اثر تعدیلی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه‌ی بین تمایلات سرمایه‌گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انجام گرفته است. نمونه‌ی مورد بررسی مشتمل بر 183 شرکت در دامنه‌ی زمانی پژوهش (1393-1389) بوده است. با بررسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از آزمون‌های آماری، درصدد یافتن پاسخی به این سؤال‌های اساسی است که آیا بین تمایلات سرمایه‌گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه وجود دارد؟ همچنین آیا کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه‌ی بین تمایلات سرمایه‌گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر دارد؟ بر اساس نتایج پژوهش و آزمون‌های آماری در سطح خطای پنج درصد می‌توان گفت بین تمایلات سرمایه‌گذاری‌ و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد. کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه‌ی بین تمایلات سرمایه‌گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی‌‎: تمایلات سرمایه‌گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، ریسک سقوط قیمت سهام

M.A. Thesis:

Investor sentiment٫Financial Report Quality and stock price Crash Risk

This interactive combination of logical models of behavior by aggregating financial data to develop. And the factors affecting stock prices following the collapse of the intrinsic relationship between the quality of information and investor sentiment explain the fall in stock prices show. This study aimed to investigate Financial reporting quality adjustment effect on the relationship between investor sentiment and stock price crash risk , the quality of financial reporting and risk falling stock prices of companies listed on the Tehran Stock Exchange has been done. The sample consisted of 183 now and in the years (2011_2015) occurred. By analyzing companies listed on the Tehran Stock Exchange using statistical tests, trying to find answers to these questions Whether between investor sentiment and stock price crash risk there? Is the quality of financial reporting as well as on the relationship between investor sentiment and risk falling stock price impact? Based on the results of the tests and the level of 5 percent can be said A significant relationship between investor sentiment and stock price crash risk does not exist. Quality financial reporting on the relationship between investor sentiment and risk falling stock prices had no significant effect.

Keywords: Investor Sentiment, Financial Report Quality , Stock Price Crash Risk