دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اصغر ملایی، ۱۳۹۵

احکام فقهی بیمار و مستندات آن

بیماری ، یکی از حالات عارض بر انسان است که به طور کلی به دو نوع جسمی و روانی تقسیم می‌شود. در این پایان نامه، بررسی احکام بیماران روانی مد نظر نیست: چرا که خود، تحقیق، دقت و زمان بیشتری می‌طلبد: بلکه آن چه مورد نظر قرار گرفته، بررسی احکام فقهی و حقوقی بیماران جسمی است که در این زمینه باید گفت که در فقه اسلامی با توجه به وضعیت ناتوانی و ضعف بیمار از یک سو برایش حقوقی در نظر گرفته مانند حق عیادت، حق ضمانت طبیب در قبال طبابت مریض، حق تصرف در اموال و حق طلاق و از سوی دیگر در عبادات و تکالیف عبادی برایش تخفیف قائل شده و برخی از ابواب فقهی تکالیفی را که بر افراد سالم قرار داده یا از گردن آنها ساقط کرده و یا شرایط را برایش آسان تر در نظر گرفته که در باب طهارت، نماز، روزه، حج و جهاد احکام ویژه ای را برایش وضع نموده تا بتواند مریض اعمال عبادی خود را انجام داده و از ثواب آن برخوردار شود و دچار عسر و حرج نیز نگردد. لذا در این پایان نامه سعی شده است که ابتدا حقوق بیمار و سپس احکام و تکالیف عبادی وی با توجه به ادله استنباط به خصوص کتاب و سنت بیان گردد.

کلیدواژه‌ها: مریض، بیمار، فقه، حقوق بیمار و عبادت بیمار

M.A. Thesis:

the jurisprudent laws(decrees) of patients and therelated documentations (evidence)

Disease is a condition in which the human being which is generally divided into two types: physical and mental. This thesis deals with legal and judicial rulings physical illness that In this regard, it must be said that in Islamic jurisprudence according to the inability of the patient on the one hand it considered legal Such as the right to visit a lien on the property and the right to divorce and on the other hand was commuted to him in worship and religious obligations and some of the duties placed on healthy people or bring down their necks or his condition is considered easier In chapter purity and prayer, fasting and Hajj and Jihad has set her special provisions to enable patients to perform their worship and enjoy the rewards of it and also not experiencing hardship

Keywords: Jurisprudence Sentences, Patient, religious jurisprudence, Patients' rights and patient visit