دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شکوفه زارع سنگ سفیدی، ۱۳۹۵

کیفیت افشای اجباری، مالکیت مدیریتی و هزینه سرمایه

هزینه سرمایه هزینه تأمین مالی بلندمدت شرکت است. شرکتها از طریق بدهیها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی خود را تأمین میکنند و آن را در داراییها بهکار میگیرند. هزینهای که شرکتها بابت تأمین مالی از طریق بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام متحمل میشوند، هزینه سرمایه نامیده میشود. انتظار میرود کیفیت افشای اجباری و مالکیت مدیریتی بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشد. کیفیت افشای اجباری موردنظر در این تحقیق بر اساس امتیاز-های سالیانه کیفیت افشای شرکتی که برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه گردیده، استفاده شده است. برای اندازهگیری هزینه سرمایه از فرمول میانگین موزون هزینه سرمایه و برای مالکیت مدیریتی از درصد مالکیت هیأت مدیره استفاده گردید. در تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطهی بین کیفیت افشای اجباری و مالکیت مدیریتی با هزینه سرمایه هستیم. به منظور آزمون فرضیهها از مدل رگرسیونی چند متغیره بر مبنای دادههای ترکیبی (پانل دیتا) استفاده شده است. دوره زمانی این تحقیق سالهای 1388 تا 1393 را در برمی‌گیرد. نمونه مورد بررسی شامل 80 شرکت مجزا و 480 مشاهده شرکت-سال است. با کنترل متغیرهای اندازهی شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بر اساس نتایج تحقیق و آزمونهای آماری در سطح خطای 5 درصد میتوان گفت بین کیفیت افشای اجباری با هزینه سرمایه رابطهی معنادار و معکوس وجود دارد. بین مالکیت مدیریتی با هزینه سرمایه رابطهی معنادار و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: کیفیت افشای اجباری، مالکیت مدیریتی، هزینه سرمایه، اندازه‌ی شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار.

M.A. Thesis:

Mandatory Disclosure Quality٫ Management Ownership٫ and Cost of Capital

The cost of capital cost of long-term finance company. Companies through debts, equity rights, the funds are financed and It will employ in assets. The price the Company Incur for financing through long-term debt and equity incur, Called cost of capital. As it is expected mandatory disclosure quality and management ownership affect the cost of capital. Mandatory disclosure quality referred to in this research is based on annual concessions the quality of corporate disclosure for listed companies in Tehran Stock Exchange has been calculated, is used. Weighted average Cost of Capital (WACC) formula for measuring the cost of capital for the ownership management, possession board, is used. In the present study sought to examine the relationship between mandatory disclosure quality and management ownership the cost of capital. In order to test the hypothesis used multivariate regression models Based on panel data were used to estimate. The study period covers the years 2009 to 2014. The sample consisted of 80 separate companies and 480 company-year view. The control variables firm size and the book value to market value ratio. Based on the results of research and statistical analysis at the level of 5% error could be said:. There is a significant and inverse relationship between mandatory disclosure quality is the cost of capital. There is a significant and straight relationship between management ownership is the cost of capital.

Keywords: Mandatory Disclosure Quality, Management Ownership, Cost of Capital, firm size, Book value to market