دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی فاتحی ابراهیم اباد، ۱۳۹۵

تنوع شرکتی، مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت

هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه‌ی تنوع شرکتی، مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت بر اساس اطلاعات شرکت های فعال در بازار سرمایه است. در این پژوهش مدیریت سود واقعی از جنبه جریان های نقدی، هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و هزینه های تولید مد نظر قرار گرفته است. در این پژوهش داده‌های آماری از اطلاعات موجود در گزارشگری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه‌ی زمانی سال های 1388 الی 1394 (دوره هفت ساله) گردآوری شد. به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، داده‌های نمونه ای 1281 سال-شرکت، جمع آوری و فرضیه ها به کمک نرم افزار آماری R مورد آزمون واقع شدند. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگسیون‌های چند متغیره با رویکرد داده های پانل در سطح خطای پنج درصد حاکی از آن بود که بین تنوع شرکتی و مدیریت سود از طریق دستکاری در مخارج اختیاری و جریان های نقدی عملیاتی رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد و بین تنوع شرکتی و مدیریت سود از طریق دستکاری در هزینه های تولید و ارزش شرکت رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: تنوع شرکتی - مدیریت سود واقعی - ارزش شرکت- مخارج اختیاری- هزینه های تولید- جریان های نقدی عملیاتی .

M.A. Thesis:

Corporate Diversification٫ Real Earnings Management and Firm Value

The main purpose of this study is to investigate the relationship between corporate diversification, real earnings management and firm value based on the information of companies active in the capital market. In this study, real earnings management is considered in terms of cash flows, public, administrative and selling expenditure, and production costs. In this applied research with descriptive and correlational approach from ex post facto type, theoretical content by library method and statistical data through the information in the reporting of listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2009 to 2015 (seven years old) were collected. Information obtained from 1281 Year-Company selected was gathered by systematic deletion sampling method and analyzed by statistical software R. Results of testing hypotheses using multivariate regressions with panel data approach at error level five percent showed that there is a no significant relationship between corporate diversification and earnings management through the manipulation of discretionary spending and operating cash flows . There is a significant relationship between corporate diversification and earnings management through manipulation of the production costs and firm value .

Keywords: Corporate diversification - Real earnings management - Firm value- manipulation of the production co