دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طاهره صادقی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی - تربیتی آیات استیذان

اذن خواستن را استیذان گویند و در باب‌های بسیاری مانند : حج، مزار، جهاد، تجارت، حجر، نکاح، اطعمه و اشربه، قصاص،صلاه،طهارت وغیره به مناسبت از آن سخن رفته است. استیذان یا واجب است، مانند اذن خواستن برای تصرف در ملک دیگری و یا مستحب، مانند استیذان برای ورود به اماکن متبرکه. در قرآن کریم آیات مبارکی هستند که از آنها به عنوان آیات استیذان یاد می شود. مهمترین این آیات، آیه ?? سوره نور، درباره اجازه خواستن کودکان از والدین در سه موقعیت است. این آیه قرآن یکی از آداب مهم اسلامی را بیان کرده است. ظاهر آیه بر وجوب رعایت این حکم دلالت دارد، و بی توجهی به آن، انحرافات اخلاقی و گاهی بیماری‌های روانی کودکان و نوجوانان را در پی دارد.این آیات شریفه مشتمل بر دو تکلیف و أمر میباشد، یکی أمر و خطاب به پدر و مادر و اولیا نسبت به تربیت و آموزش فرزندان در مورد بحث خاص ادب زناشویی و تعامل فرزندان با والدین و دیگری أمر و تکلیفی است که مربوط به خود فرزندان میباشد و موظف هستند در اوقات ثلاثه از پدر و مادر اذن بگیرند.در آیات قرآن و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص بدون کسب استیناس و استیذان ممنوع است. برای نمونه آیات 27 و 28 سوره نور در قرآن کریم بر این موضوع تأکید دارند.لزوم اجازه خواستن واستیناس در ورود به خانه دیگران اختصاص به آن دسته از منازل وخانه هایی که زن در آن زندگی می کند ندارد این دستوری مطلق وعام است .

کلیدواژه‌ها: آیات،استیذان،استیناس،حریم،تربیت

M.A. Thesis:

A Jurisdictional -educational survey on Quranic verses with permission seeking taints

Juridical and Educational survey of “Estizan” verses “Estizan” means seeking permission and in many cases such as “Hajj ، Mazar، Jihad، Trade، Hajr ، Marriage، Food and drinks، Nemesis، Praying ، Purity and ……..is spoken .seeking permission may be necessary such as the acquisition of another property and may be recommended(Mostahab) such as permission to enter the holy places. There are verses in the Quran to this subject that most important of them ، is verse 58 of surah Noor. This verse is about to ask permission children from parents in 3 positions. This vers has expressed on important Islamic rituals. This verse is ordered to execute this warrant and neglect to it ، leads to infidelity and mental illness in children. This verses are composed of two orders ،the first order addressed to parents about politeness of marriage and interact whith children and other orders relating to children who have permission from parents in three times. In the Quran and Islamic tradition، entering peoples homes whithout permission is prohibited for example ،verses 27 and 28 of surah Noor refrence to this issue . Get promission before entering، is not just at home where women are present ،but it is ageneral issue.

Keywords: verses ،seeking permission ،privacy، education.