دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدمجتبی جعفری، ۱۳۹۵

مالکیت خانوادگی ، غیر خانوادگی و سیاست تقسیم سود

امروزه موضوع شرکت‌های خانوادگی یکی از مباحث موردتوجه محققین و تصمیم‌گیرندگان مالی می‌باشد. در این پژوهش سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه‌گذاران آشکار شود تا آن‌ها بتوانند در امر تصمیم‌گیری به‌منظور سرمایه‌گذاری‌های خود، تصمیمات معقول را اتخاذ نمایند. حال با توجه به این مباحث ، هدف این پژوهش ، بررسی ارتباط مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی باسیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران 1393 می‌باشد. به این منظور 100 شرکت طی بازه¬ی زمانی 1389-1393 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش داده‌های تابلویی و نرم‌افزار ایویوز برای بررسی این تاثیر استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در مدل اول با توجه به ضریب به‌دست‌آمده بین مالکیت خانوادگی و سیاست تقسیم سود ارتباط منفی و معناداری وجود دارد ،اما نتایج مدل دوم دلالت بر ارتباط مثبت بین مالکیت غیر خانوادگی و سیاست تقسیم سود بود اما به دلیل سطح اطمینان بالای 5 درصد این ارتباط معنادار نمی‌باشد.همچنین در بین متغیرهای کنترلی در مدل دوم نتایج نشان داد که اندازه شرکت در شرکت‌های خانوادگی به دلیل بزرگ‌تر بودن نسبت به شرکت‌های خانوادگی ،با افزایش اندازه شرکت اغلب سیاست تقسیم سود در این شرکت‌ها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها: مالکیت خانوادگی، مالکیت غیر خانوادگی، سیاست تقسیم سود

M.A. Thesis:

Family ownership ٫ non- family and dividend policy

Today, the family business is the subject of one of the topics of interest to researchers and decision-makers is financial. On the other hand, given that a significant percentage of family firms in Tehran Stock Exchange accounted for the day, In this study, we tried to reveal the nature of the Units to investors To help them in making decisions for your investments, take sensible decisions. The aim of this study was to investigate the relationship between family and non-family ownership with the dividend policy in listed companies in Tehran Stock Exchange in the period 2014 is.For this purpose, 100 companies were evaluated during the 2010-2014 Time yields. In this study, panel data and software Eviews have been used for investigate this effect.The research results shows.The first model with respect to the obtained coefficient between family ownership and dividend policy, and there is a significant negative association. But the second model results indicate a positive association between non-family ownership and dividend policy, but because of the level of confidence than 5%, this relationship is not meaningful,Among the control variables in the model results also showed,The larger the size of the company in family firms due to family firms, With the increasing size of the company, often in the company reduced dividend policy.

Keywords: Family-owned, non-family ownership, dividend policy