دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم داورزنی، ۱۳۹۵

مددکاری اجتماعی از دیدگاه فقه شیعه

مددکاری حرفه‌ای، مبتنی بر علم، هنر، مهارت و هدف تعریف می‌شود که در آن مددکار کمک می‌کند که مددجو (یک فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر¬آید. در واقع مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه‌ای متشکل از تدابیر و روانشناسی مشاوره و فعالیت¬های حرفه‌ای است که در قالب نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات رفاهی توان بخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می‌شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و قشرها جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد. حرفه مددکاری اجتماعی، یکی از رشته‌های کاربردی است که فارغ‌التحصیل آن باید بتواند در مراکز مختلف با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی که آموزش دیده است، وارد زندگی انسان‌هایی شود که به هر دلیل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی دچار مشکل بوده و نمی‌توانند مشکل خود را به تنهایی حل کنند یا منشأ مشکل خویش را تشخیص بدهند. در آیات شریفه قرآن و احادیث اهل بیت (ع) تاکید فراوانی نسبت به همکاری و تعاون بین آحاد مسلمین شده است، از قبیل برتری از طواف که برای انجام آن ثواب فراوان و بر ترک تعاون عقاب زیادی بیان شده. در آموزه‌های فقهی نظیر نماز، حجاب، حج، خمس و زکات، امر به معروف و ... جلوه‌های زیبایی از تعاون و امداد مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مددکاری اجتماعی، فقه اسلامی، آیات و روایات، یاری و کمک، استعانت، مشاوره

M.A. Thesis:

Exploring Social Work from Shite Jurisprudence stance

Professional work, based on science, art, craft and target definition in which the worker helps the client (an individual or group or community) known problem And the ability to discern and use the resources available in order to solve your problem. In fact, social work and counseling psychology consists of a set of measures and professional activities in the form of institutions, organizations and welfare institutions, rehabilitation, social, cultural and educational offered The right to make changes and transformation in the field of material and spiritual well-being of individuals and segments of society to provide growth and development. Professional Social Work, one of the practical grounds that it should be able to graduate in different centers using methods and techniques that are trained, Enter the lives of people who, for whatever reason, social, economic, cultural and family problems and can solve your problem alone or recognize the source of their problems. In the verses of the Holy Quran and sayings of the Ahlul Bayt (as) much emphasis to cooperation between individual Muslims is Such as Tawaf advantage of the abundant reward for doing it and leaving a large eagle cooperation expressed. In religious teachings, such as prayers, veil, Hajj, Khums and Zakat, to the famous and beautiful effects of the cooperation and assistance is seen.

Keywords: : Social Work, Islamic jurisprudence, Quranic verses and traditions, support and help, help, advice.