دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد فریدی، ۱۳۹۵

تاثیرسطح نگهداشت وجه نقد،ریسک اعتباری و سیاست تقسیم سود

هدف اصلی این تحقیق «بررسی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد و ریسک اعتباری بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1394» می باشد. که در این راستا سطح نگهداشت وجه نقد و اعتبار تجاری به عنوان متغیرهای مستقل و سیاست تقسیم سود شرکت ها به عنوان متغیر وابسته می باشند. اندازه ی شرکت، اهرم مالی، ریسک سیستماتیک و فرصتهای رشد شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. جامعه آماری تحقیق 132 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیه ها از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. براساس نتایج فرضیه ی اول تحقیق سطح نگهداشت وجه نقد بر سیاست تقسیم سود شرکتها تأثیر مستقیم و معنی‌داری ندارد. همچنین براساس نتایج فرضیه ی دوم تحقیق ریسک اعتباری بر سیاست تقسیم سود شرکتها تأثیر معکوس و معنی‌داری دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که متغیرهای اهرم مالی و ریسک سیستماتیک تأثیر معکوس بر سیاست تقسیم دارند و متغیرهای اندازه ی شرکت و فرصتهای رشد تأثیر مستقیم بر سیاست تقسیم دارند.

کلیدواژه‌ها: نگهداشت وجه نقد، اعتبارتجاری، سیاست تقسیم سود، ریسک سیستماتیک، فرصتهای رشد

M.A. Thesis:

the effect cash holding and credit risk on dividend policy

The main purpose of this study, "survey of Effect of holdings cash level and Credit risk on the dividend policy of accepted companies in Tehran Stock Exchange during the period 1389 to 1393," which in this context, holdings cash level and Commercial credit as independent variables and politics of policy of corporate profits divided are as the dependent variable. Firm size, financial leverage, systemic risk and growth opportunities are the control variables. The populations are 132 firms. The method of this research is correlation description with practical approach and the methods of data collection in theoretical basis part are library method and in the hypothesis testing is mining document of financial statements. In general, the statistical method used in this study is correlational and multiple regression. According to the first hypothesis results of holdings cash level research have not significant adverse impact on dividend policy? Also according to the second hypothesis result of credit risk research on dividend profit policy of companies is significant adverse impact. The related results to the control variables showed that financial leverage variable and systemic risk are significant adverse impact on dividend policy and firm size and growth opportunities variables are significant direct impact on dividend policy.

Keywords: holdings cash level, cash, Commercial credit, dividend profit policy, systemic risk, company size