دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: برات علی ایزانلو، ۱۳۹۵

مقایسه دقت پیش بینی مدل های ورشکستگی در شرکتهای کوچک و متوسط با شرکت های بزرگ

چکیده یکی از مهم ترین تهدیدات اقتصاد ملی، ورشکستگی شرکتها است. ارزیابی ورشکستگی، اطلاعات ارزشمندی را فراهم می نماید که به واسطه آن، دولت ها، سرمایه گذاران و سهامداران می توانند تصمیم گیری های مالی خود را به منظور جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی پایه گذاری کنند. هدف از این تحقیق بررسی دقت پیش‌بینی ورشکستگی در صنایع کوچک و متوسط نسبت به صنایع بزرگ بر اساس مدل‌های پیش‌بینی بحران‌های مالی آلتمن، فالمر، اهلسون، زیمسکی و اسپرینگیت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق اطلاعات پنج سال (1389 تا 1393) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت و تعداد کل شرکت ها در هر سال، 155 شرکت بوده است. در این تحقیق برای آزمون مدل های تحقیق از رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در مجموع پیش‌بینی ورشکستگی در صنایع کوچک و متوسط نسبت به صنایع بزرگ بر اساس مدلهای آلتمن ، فالمر ، اهلسون ، زیمسکی و اسپرینگیت دقیق¬تر است.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی ، آلتمن ، فالمر ، اهلسون ، زیمسکی و اسپرینگیت

M.A. Thesis:

compare models accurately predicted the bankruptcy of small and medium-szedcompanies andlarge companies

Abstract One of the most important threats to the national economy, the bankruptcy of companies Ast.arzyaby bankruptcy, provides valuable information by which governments, investors and shareholders are able to make financial decisions in order to avoid losses founded their potential. The aim of this study was to investigate the accuracy of prediction of bankruptcy in small and medium enterprises to large industries based on models to predict financial crises Altman, Fulmer, Ahlson, Zmijewski's and Springate is in Tehran Stock Exchange. The data five years (1389 to 1393) firms listed in the Tehran Stock Exchange were examined and the total number of companies each year, 155 companies. In this study, logistic regression was used to test the research model. The results showed that a total of predicting the bankruptcy of small and medium enterprises to large industries based on models Altman, elf, Ahlsvn, Zmijewski's trust and careful Springate.

Keywords: bankruptcy, Altman, Fulmer, Ahlson, Zmijewski's and Springate