دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طیبه مکارم، ۱۳۹۶

بررسی فقهی وحقوقی دلایل محرمانه بودن مدارک پزشکی بیماران در مذاهب خمسه

مدارک پزشکی بیمار در بیمارستان و موسسات درمانی و بهداشتی از جهت فیزیکی، جزء مایملک و دارایی بیمارستان یا مؤسسه ی بهداشتی درمانی است، ولی از جهت محتوای اطلاعات، مایملک بیمار است. استفاده از این اطلاعات بدون رضایت بیمار مگر برای ادامه ی درمان وی یا تحقیقات پزشکی و در مواردی که قانون اجازه می دهد مجاز نیست؛ همچنین باید بیماران مطمئن باشند که اطلاعات درون پرونده ی آن ها بدون اجازه ی خودشان، در اختیار هیچ کس غیر از کارکنان بهداشتی، درمانی و مراجع قضایی قرار نخواهد گرفت. حفظ اطلاعات بیماری و درمانی بیمار در حقوق و فقه اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است و مذاهب اهل تسنن و اهل شیعه در رابطه با محرمانه بودن این مدارک نظراتی را بیان کرده اند. که بررسی آن در دیدگاه حقوقی و فقه مذاهب خمسه هدف این پایان نامه می باشد. در بررسی فقهی مشخص شد آیات و روایات بسیاری در حفط محرمانه بودن مدارک پزشکی بیمار به صورت عام دلالت دارند همچنین اهمّ آراء فقها و حقوقدانان نشان می دهد که به دنبال نقض محرمانگی مدارک پزشکی، مسؤولیت پزشکی شکل می گیرد. از سوی دیگر، مدارک پزشکی قابل امحا (نابودی) می باشند.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: محرمانه، بیمار، مدارک پزشکی، رازداری

M.A. Thesis:

Jurisprudential and legal review of the reasons for the confidentiality of the medical records of patients in Khumshah religions

Patient's medical records in the hospital and health and medical institutions are physically, property and property of the hospital or health care institution, but because of the information content, the patient's property. The use of this information without the consent of the patient, except for the continuance of his treatment or medical research, and in cases where the law permits, is not permissible; patients must also be sure that the information contained in their file is not provided to anyone other than Health and medical staff and judicial authorities. The maintenance of patient information and medical information has been emphasized in Islamic law and jurisprudence, and Sunnis and Shiite religions have expressed opinions about the confidentiality of these documents. The aim of this thesis is to review it in the legal view and jurisprudence of Khamseh religions. In the jurisprudential review, it has been revealed that many verses and narratives indicate the confidentiality of the medical records of the patient in general. Also, the opinions of jurists and lawyers indicate that medical liability is being sought after the violation of the confidentiality of medical records. On the other hand, medical records are extinct (destruction)

Keywords: Keywords: confidentiality, patient, medical records, confidentiality