دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه خسروجردی، ۱۳۹۵

معالجه با محرمات از نگاه فقه

در آیین مقدّس اسلام ،سلامتی از جایگاه و ارزش ویژه برخوردار است زیرا بدن انسان ،بسان مرکب و ابزار تکامل انسان است. از این رو قرآن و منابع روائی حاوی دستورات بسیاری در خصوص صحت و سلامتی است و راهکارهای مناسب را برای سلامت انسان ها ارائه می دهد. هر آنچه در قرآن ، حرام شناخته شده است ،بی شک از لحاظ مادی یا معنوی بر مردم زیان بارند و در واقع برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری ها می باشد. در این پایان نامه به بهره وری از محرمات در معالجه در حوزه خوردنی ها و نوشیدنی های حرام پرداخته شده است که در این زمینه باید گفت گاهی درمان با نجاسات از قبیل شراب،گوشت خوک و خون صورت می گیرد.لذا در این پژوهش سعی شده است که ابتدا به خوردنی ها و نوشیدنی های حرام از منظر قرآن و فلسفه تحریم آن ها و سپس مستندات جواز محرمات در درمان با توجه به ادله های فقهی به خصوص کتاب و سنت مانند آیات و روایات نفی اضطرار،نفی ضرر،نفی عسروحرج،اجماع،عقل و قاعده اهم ومهم بیان گردد.

کلیدواژه‌ها: معالجه ،خوردنی های حرام، نوشیدنی های حرام،آیات و روایات

M.A. Thesis:

Medication via Prohibitions (Haram): A Jurisdictional view

In lslam Health has a special value becouse the hum an body is actually a tool for development thus the Quran ah and Hodith sources contain mahy commands about health and safety and provides appropriate ways in this field .every things that in the Quran is forbidden is certainly harmful for human and prevent of diseases.This article explores the use of muharramat (forbidden things) on food and drinks to treatment. It should be noted that sometimes treatment is caused only by the use of substances such as wine pork and blood. There fore in this study، at first we describe the view of Quran about forbidden food and drinks and reason for their boycott and then permits for the use of Muharramat for treatment due to religious reasons especially based on Quran and traditions is expressed.

Keywords: Treatment ، Foribidden food and drinks ، verses and Hadiths.