دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: صمد باقری، ۱۳۹۶

مدیریت سود، معیارهای کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تاثیر مدیریت سود و شاخص های کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه¬گذاری شرکت های پذیرفته شده در حالی¬که برای ارزیابی مدیریت سود از الگوی تعدیل شده جونز استفاده شده است. در این پژوهش 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه¬ی زمانی 1388-1394 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه¬ از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده گردید در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. برای دستیابی به این هدف، اندازه¬ی موسسه¬ی حسابرسی و تخصص حسابرس به عنوان کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده¬اند در حالی¬که برای ارزیابی مدیریت سود از الگوی تعدیل شده جونز استفاده شده است. در این پژوهش 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه¬ی زمانی 1388-1394 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه¬ از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده گردید که نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬های پژوهش با استفاده از داده¬های ترکیبی بیانگر این است که به مدیریت سود اثر منفی و معنی دار بر کارایی سرمایه¬گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد و در مقابل اندازه¬ی موسسه¬ی حسابرسی و تخصص حسابرس تأثیر مثبت و معنی¬دار بر کارایی سرمایه¬گذاری دارد. کلمه های کلیدی: مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، کارایی سرمایه¬گذاری

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود؛کیفیت حسابرسی،کارایی سرمایه گذاری