دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه سیدابادی، ۱۳۹۵

بررسی تبلیغات و جنگ روانی با رویکرد فقهی

جنگ روانی همواره در تاریخ وجود داشته و خواهد داشت.قرآن کریم در آیات متعدد، نمونه هایی از جنگ های روانی ،تبلیغی را آورده است. بر خوردهایی که صاحبان قدرت های فاسد در برابر پیامبران داشتند ، تبلیغاتی که علیه آن بزرگواران می کردند ، دشنام هایی که می دادند و تهمت هایی که بر مؤمنان می زدند وبر سر زبان ها می انداختند ، همه از شیوه های جنگ روانی بوده است . در این جنگ تبلیغی ، جبهه حق نیز طرح و استراتژی خاص خود را دارد و در نتیجه جواب حمله دشمن را از همان جا که آمده به سوی آنان باز می گرداند. ابزارهای تحقیر ،تهمت ، ناسزا ، تمسخر و استهزاء که کافر ان نسبت به انبیاء الهی و پیروانشان از آنان استفاده می کنند ، همگی از مقوله ی جنگ روانی بوده است. خداوند متعال به همه مومنان در آیات قرآن هشدار می دهد در مقابل جنگ روانی دشمنان که با حربه تهمت ، استهزاء ، شایعه پراکنی و با ایجاد تفرقه و تهاجم فرهنگی قصد ضربه زدن به اعتقادات و فرهنگ اسلامی را دارد و هدفی جز نابودی اسلام و مسلمین ندارد، باید با هوشیاری و بصیرت مقاومت کرد.

کلیدواژه‌ها: جنگ روانی ، تبلیغات ، فقه ، جنگ، اقسام جنگ

M.A. Thesis:

Legal principles and provisions of the Social Security

Psychological warfare has always existed and will Dasht.qran on the Holy in many verses, examples of psychological warfare, propaganda has created. The clashes that authorities were corrupt in the Prophets, Imams were propaganda against it, insult and slander that they were believers who had been Weber's lips, all the practices has been psychological warfare In the propaganda war, the right to have its own plan or strategy and thus answer the enemy's attacks come from the place that returns to them. In the propaganda war, the right to have its own plan or strategy and thus answer the enemy's attacks come from the place that returns to them. God warns all believers in the Quran Psychological warfare weapon against enemies who slander, ridicule, gossip and create division and cultural invasion is going to hit the beliefs and Islamic culture And has no other purpose than to destroy Islam and Muslims, must be resisted with sobriety and discretion

Keywords: psychological warfare, propaganda, law, war, all kinds of war