دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نازنین علی مردان، ۱۳۹۵

مبانی فقهی وحقوقی تامین اجتماعی و مقررات آن

نیاز به ایمنی یکی از خصوصیات ذاتی بشر بوده و روش فراهم نمودن این ایمنی از دوران قدیم تا زندگی مدرن امروزی دستخوش تغییر و تحولات سیاری گردیده است.تامین اجتماعی حمایتی است که جامعه برای اعضای خود از طریق یک سلسله اقدامات عمومی در برابر فشارهای اجتماعی و اقتصادی که باعث قطع یا کاهش درآمد آنان بعلت بیماری ، زایمان، حوادث ناشی از کار، از کار افتادگی ، سالمندی و مرگ می گردد، فراهم می آورد و هم چنین فراهم آورنده مراقبت پزشکی و نیز یارانه برای خانواده های عائله مند می باشد. هدف اصلی در این نوشتار بررسی فقهی تامین اجتماعی و مقررات آن در نظام اسلامی و بررسی نقش تامین اجتماعی در رفاه انسانها است.در بررسی فقهی به مساله نوعدوستی و همبستگی اجتماعی و امنیت و آرامش و رفع محرومیت در فقه و قرآن اشاره شده است و در بحث حقوقی مجموعه مقررات بیمه و رفاه اجتماعی و قانون بازنشستگی و از کار افتادگی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.این پایان نامه قصد دارد تا تامین اجتماعی را از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرارداده و مجموعه ی مقررات آن را از این دودیدگاه ارزیابی نماید .

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه ها: تامین اجتماعی ، بیمه درمان ، فقه ، رفاه اجتماعی

M.A. Thesis:

Legal principles and provisions of the Social Security

Means, including social security has always been one of human wishes, so that man always had the concern peaceful and secure life free of "pain and concern" is to find opportunities in light of the more sublime aspects of their life and When trying to earn a living, the prospect of an uncertain future, they are not worried and confused. In today's world, the old ideal of the realization of social security, particularly in the efficient system of social insurance and social support and assistance is sought. Issues that are the subject of Article 29 of the constitution of the Islamic Republic of Iran to account for its realization has stressed the need

Keywords: Keywords: Social security, health insurance, law, social welfare