دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی شریفی، ۱۳۹۵

حقوق زنان سرپرست خانوار در قوانین موضوعه

زنان سرپرست خانوار از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی هستند که با مشکلات و موانع زیادی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خویش مواجه اند. مشکلات عدیده ای چون ، مشکلات روحی و روانی و مشکلات اقتصادی و مشکلات خانوادگی از مهمترین مشکلات زنان سرپرست خانوار می باشد و آسیب های ناشی از این مشکلات در جوامع دامن گیر این قشر از زنان می گردد و گاهی مواقع بخاطر چالشهای عدیده ای به فساد و تباهی کشیده می شوند لذا نقش دولت و حقوقدانان و قوانین حقوقی در جلوگیری از این مشکلات و نابسامانی ها بسیار قابل توجه می باشد. دراین پایان نامه که قصد آن بررسی حقوق زنان سرپرست خانوار در قوانین موضوعه می باشد در فصول مختلف به بررسی این موضوع پرداخته شده است. لذا در فصل اول به بیان کلیاتی در بیان مسئله و اهمیت و سوابق و اهداف و روش تحقیق پرداخته و در فصل دوم به بررسی مشکلات عدیده زنان سرپرست خانوار و بررسی مسائل و راه حلهای برای ایفاء نقش هر چه بیشتر این زنان در جوامع پرداخته وبعد از آن به بررسی نقش دولت و قوانین حقوقی موضوعه مطرح شده در حقوق زنان سرپرست خانوار پرداخته شده است و به این نتیجه رسیده ایم که در دیدگاه اسلام، زن و شوهر در همه امور خانوادگی و روابط بین خویش، از حقوق همسان و برابری برخوردارند. کلید واژه: زنان سرپرست خانوار – حق و حقوق – قوانین موضوعه آسیب های روانی و مادی – مشکلات اقتصادی و اجتماعی

کلیدواژه‌ها: زنان سرپرست خانوار – حق و حقوق – قوانین موضوعه آسیب های روانی و مادی – مشکلات اقتصادی و اجتماعی

M.A. Thesis:

The rights of women heads of household in the statutory

Including social vulnerable groups are female-headed households with many other obstacles on personal life, his family and social face. Therefore, the role of government and lawyers are stricken rights law to prevent these problems and chaos is very impressive. Key word: Female-headed households - rights - laws trauma and material - economic and social problems

Keywords: Female-headed households - rights - laws trauma and material - economic and social problems