دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیده فاطمه پرهام نیا، ۱۳۹۵

شفافیت سود و اهرم مالی

از دیدگاه مالی، اهرم مالی یکی از مهم¬ترین موضوع¬هایی است که در دو دهه¬ی اخیر به آن پرداخته شده است. در واقع مبنای تولید و ارائه¬ی خدمات، به نحوه¬ی تأمین و مصرف وجوه مالی مربوط می¬شود. اهرم مالی در موارد بسیاری به عنوان شاخصی از وضعیت مالی شرکت به کار گرفته می¬شود. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شفافیت سود بر اهرم مالی بازار و اهرم مالی دفتری می¬باشد. برای این منظور نمونه¬ای شامل 133 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. روش این پژوهش از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا استفاده گردیده است. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری در سطح خطای 5 درصد می¬توان گفت که بین شفافیت سود با اهرم مالی بازار و اهرم مالی دفتری رابطه¬ی معناداری وجود ندارد. و بین اندازه¬ی شرکت با اهرم مالی دفتری و اهرم مالی بازار رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: شفافیت سود، اهرم مالی بازار، اهرم مالی دفتری، بازده دارایی‌ها، نسبت دارایی‌های مشهود، اندازه‌ی شرکت،

M.A. Thesis:

Profit Transparency and Financial Leverage

From a financial perspective, Financial leverage is one of the most important issues that have been addressed in the past two decades. In fact, the production and delivery of services, to the provision and use of funds is concerned, Financial leverage often used as an indicator of the company's financial situation. This study examines the impact of Earnings Transparency on financial leverage market and Financial Leverage book. For this purpose, a sample of 133 companies were selected in Tehran Stock Exchange. The method of this study was correlational and For data analysis, multivariate regression was used to panel data. Based on the results of research and statistics at the level of 5 percent say that Between earnings transparency with financial leverage market and financial leverage book there is no significant relationship. But the relationship between size of the company with financial leverage book and financial leverage market there is a negative and significant relationship.

Keywords: earnings transparency, financial leverage market, financial leverage book, the rate of return on ass