دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: میثم رباط سرپوشی، ۱۳۹۵

بررسی مبانی فقهی آداب سلام

انسان موجودی اجتماعی است که به ارتباط، دوستی و محبت هم نوعان خود احتیاج دارد. سلام کردن اولین مرحله برای ارتباط سالم بین دو انسان است که حاوی پیام‌های متعددی از قبیل دوستی، صمیمیت، محبت، تواضع، دعای خیر، اطمینان دادن به طرف مقابل و ... است. لفظ سلام یک واژه بسیار زیبا و پر معنا است که با آن برای مخاطب خود دعای خیر و آرزوی سلامتی داریم و در عین حال به او به اطمینان می‌دهیم که از ناحیه ما هیچ ضرری متوجه او نخواهد شد. در میان همه امتها و اقوام و طوایف، چه گذشتگان و چه معاصرین؛ چه زمان جاهلیت یا چه عصر الکترونیک و ارتباطات، به هنگام برخورد با یکدیگر برای خود تحیّت و تعارف و احترامی داشته و دارند. منتها خود در گفتار و عمل، انواع و اقسام گوناگون دارد مانند: برداشتن کلاه، دست بلند کردن، سر فرود آوردن، زانو زدن، (مخصوصاً در برابر بزرگان و شاهان و....) و یا گفتن کلماتی به فراخور آداب و رسوم هر قوم و طایفه‌ای که حاکی از خضوع و خشوع و احترام اشخاص در برابر یکدیگر و کوچکترها در مقابل بزرگترها و... که رائج بین مردم در اعصار گوناگون بوده و هست با آداب و سنن گوناگون و ملتهای مختلف اعم از سیاه و سفید و سرخ و زرد و... اسلام که خود دین صلح و آشتی و محبت و مودّت بوده و همیشه پیروان خود را به این امر مهم دعوت کرده، طرز برخورد با اشخاص را به بهترین وجه بیان کرده و روشن ساخته است که جایگاه تحیت در اسلام چیست، و چه کسانی باید آغازگر این مهم باشند؟ و آیا مانند زمان جاهلیت (جاهلیت قرون وسطائی یا عصر ارتباطاتی)، باید همیشه ضعفا و کوچکترها و بی‌پولها و... به بزرگان و قدرتمندان و پولداران و صاحبان اسم و رسم احترام بکنند یا اسلام در این مورد تعریف دیگری دارد؟

کلیدواژه‌ها: سلام کردن، درود و تهنیت، فقه و اصول دین، آداب معاشرت، دین اسلام

M.A. Thesis:

A Jurisdictional study on greeting rituals

We are social beings that relationship, friendship and love for our fellow human beings is require Thats the first step to a healthy relationship between human beings, which contains several messages such as friendship, intimacy, kindness, humility, blessing, assuring the other party and so on. Hello, very beautiful and meaningful expression is a word with which we wish health and blessing for your audience And at the same time to assure him that he will not hurt us any harm. Among all nations and tribes and clans, whether past or contemporary; When ignorance or what age of electronics and communication, when dealing with each other for greeting and compliments and respect and are but in speech and action, different types, such as: removing the cap, lifting hands, bow, kneel, (especially in times of kings, etc.) or say the words according to customs and yellow and Islam, a religion of peace and love and friendship and always invited his followers to this important matter, Dealing with people is best expressed and made it clear that the greeting on what Islam is, and who should be the initiator of this important ?Did you like the Time of Ignorance (pre-Islamic era of medieval or communications), should always weak and smaller and poverty and the large, powerful and rich, and the owners do not respect or reputation of Islam in this case has a different definition.

Keywords: hello, greeting of peace, law and religion, etiquette, Islam