دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباس بابایی، ۱۳۹۵

تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری، عملکرد و قیمت سهام

تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌ها به‌عنوان یک تصمیم مدیریت و راه کاری برای کاهش فاصله ی ارزش دفتری دارایی ها و ارزش بازار آن‌ها مدنظر قرارگرفته است، و قانون گذار نیز بابت اتخاذ این رویکرد مشوق‌هایی در قالب معافیت مالیاتی اعطاء نموده است. پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری بر عملکرد عملیاتی و قیمت سهام، به‌عنوان دو معیار مناسب در درون شرکت و بازار سرمایه ایران(بورس اوراق بهادار) و هم چنین شناسایی مهم ترین دلایل اتخاذ روش تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری می باشد. دوره زمانی پژوهش شامل 5 سال متوالی از 1390 تا 1394 و نمونه ی آماری تحقیق شامل 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش آزمون فرضیه های رگرسیون چند متغیره و لاجیت بر اساس داده‌های پانل و معادلات هم‌زمان می‏باشد، که با بهره‌گیری از نرم افزارهای Spss و Eviews وStata انجام‌شده و با توجه به خروجی‌های نرم‌افزارهای مزبور از بین متغیرهای مورد بررسی، نسبت خالص وجوه نقد و نسبت زیان انباشته به سرمایه و اندازه ی شرکت رابطه معکوس و معناداری با تصمیم به تجدید ارزیابی داشتند. عملکرد شرکت دارای رابطه معنادار و معکوس با تجدید ارزیابی دارایی ها و تصمیم به تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری دارد، لیکن رابطه ی آن‌ها با قیمت سهام مستقیم و معنادار می باشد.

کلیدواژه‌ها: تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری، عملکرد شرکت، قیمت سهام

M.A. Thesis:

Revaluations of noncurrent assets٫ firm performance and stock price

Revaluation of non-current assets in the company is considered as a management decision and a strategy for narrowing the gap between book value and market value of assets , and also the legislator has granted incentives in the form of tax exemption for adopting this approach. Present study sought to explore the effect of non-current assets revaluation on operating performance and stock prices, as two appropriate measure with the company and Iran capital market (Stock Exchange), and to identify the major reasons for adopting this approach as well. The reasech period is 5 years beginning(from1390 to 1394 ) were selected as statistical sample. consisted of 126 firms listed in the Tehran Stock Exchange. Method of testing hypotheses is multiple regression and logit Based on panel data and simultaneous equations. Which is done by Spss and Eviews and Stata software, and the output of these software shows that From incentives under review, there is a inverse relationship between net of cash to capital and the accumulated losses and company size with decisions to the revaluation. Also there was an inverse relationship between company's performance and revaluation's decision, but for the stock price this relationship with revaluation balance per share and decisions to the revaluation was direct.

Keywords: Operating performance , Stock price , Non-Current Assets revaluation