دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرضیه ایزانلو، ۱۳۹۵

مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام

در این پژوهش رابطه ی بین مسئولیت¬پذیری اجتماعی شرکت¬ها و ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه¬گیری مسئولیت¬پذیری اجتماعی شرکت¬ها به عنوان یک متغیر مستقل، از معیارهایی که توسط مؤسسه¬ی آمریکایی معروف بهK.L.D که هر ساله سازمان¬ها را بر اساس معیارهای اجتماعی و زیست¬محیطی رتبه¬بندی می¬کند؛ استفاده شده است. در پژوهش حاضر شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه¬ی آماری بررسی و از میان آن¬ها تعداد 85 شرکت با توجه به ویژگی¬های پژوهش طی سال¬های 1389الی 1393 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها نیز از روش رگرسیون استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که مسئولیت-پذیری اجتماعی رابطه¬ی مستقیم و معناداری با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام دارد. بنابراین، واحدهای تجاری با افزایش مسئولیت¬پذیری اجتماعی¬شان باعث افزایش ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام می¬شوند. به عبارت دیگر، اطلاعات مسئولیت¬پذیری اجتماعی شرکت¬ها برای سرمایه¬گذاران دارای محتوای اطلاعاتی است. واژه¬های کلیدی: مسئولیت¬پذیری اجتماعی شرکت¬ها، شاخص KLD، ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام، عملکرد مالی.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Corporate social responsibility and creation value for shareholders

Abstract In this research, the relation between corporate social responsibility and the value created for shareholders have been studied. Criteria by the American Institute (KLD) which socially and environmentaly classifies organizations annually, used to measure corporate social responsibility as an independent variable. In this study, all listed companies in Tehran Stock Exchange considered as statistical society and among them 85 companies during the years 2010 - 2014 have been selected according to research properties. Data analysis was done through regression method. Research findings show that social responsibility has a direct and significant relation with the value created for shareholders. Therefore, business units with increasing corporate social responsibility cause an increment in the value created for shareholders. In other words, the information about corporate social responsibility bears data for investors. Key words: Corporate Social Responsibility, Index KLD, created shareholders Value , Financial performance.

Keywords: