دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ارزو غضنفری، ۱۳۹۵

آیین دادرسی مدنی در حقوق خانواده با تاکید بر قانون جدید حمایت خانواده

رسیدگی به اختلافات و دعاوی در دادگاه ها، نیازمند دو نوع قانون است؛ نخست، قانون ماهوی که حقوق و مسئولیت های طرفین دعوا را بیان می کند و دیگر، قوانین مقررات شکلی که تشریفات و نحوه‌ی رسیدگی به اختلاف را مدون و مقرر می‌سازد. رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری، درغالب موارد نیازمند قواعد متفاوت است. هم چنین در دعاوی خاص، به لحاظ وجود ممیزه، گاه تشریفات خاصی جاری می شود. این وجوه ممیزه می‌تواند ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن باشد. بدین توضیح که در برخی حوزه‌ها، ماهیت، اهمیت و ویژگی دعاوی ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که اصول دادرسی آن باید از سیاستی افتراقی تبعیت نماید، امور و دعاوی خانوادگی است. اهمیت خانواده ، ماهیت دعاوی و آثار ناشی از این گونه دعاوی، به کارگیری چنین سیاستی را توجیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها: خانواده، حقوق، آیین دادرسی، دعاوی، قانون حمایت خانواده.

M.A. Thesis:

Civil procedure in family law with an emphasis on new family protection law

Hearing the disputes and actions lodged in courts requires two kinds of low. First, substantive law which stipulates rights and liabilities (responsibilities) of both parties. Secondly. Procedural law which codifies and states the formalities as well as the proceedings. Hearing civil and criminal cases often involves in taking a variety of measures and procedures. In particular claims. Due to the existence of distinct aspects. Sometimes specific formalities are adopted. These distinctive aspects may result from the nature of the action of the relevant parties . in other words, some areas dictate taking special ,measures and put specific rules into action. One of the areas in which proceedings shall follow a different approach are family affairs and actions. The importance of family as a foundation. The nature of the actions as well as the consequences resulting from such claims (actions) justify the application and implementation of such a policy.

Keywords: family, law, civil procedure, actions, family protection law