دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن پورعلی، ۱۳۹۵

بررسی مبانی فقهی احکام آب

آب که در زبان عربی بدان ماء گفته می شود، اولین مخلوق خداوند است که مایه حیات نامیده شده است چرا که همه مخلوقات یا در ایجاد و یا در بقای خود بدان نیازمند هستند به همین دلیل است که خداوند در آیات بسیار زیادی به آب و نیز نحوه به وجود آمدن آن و همچنین آثار و برکات آن اشاره کرده است.در کتب فقهی در ابواب مختلف به موضوع آب و نیز مسائل مربوط به آن پرداخته شده است. در کتاب طهارت که اولین مبحث تمام کتب فقهی نیز هست از آب به عنوان اولین و بهترین پاک کننده یاد شده است به همین دلیل در ابتدای همه آنها به بیان انواع آب و احکام مربط بدان پرداخته اند که در این خصوص باید گفت که آب یا مطلق است و یا مضاف و آب مطلق خود به پنج دسته کر، قلیل، جاری، چاه و باران تقسیم می شود که هر کدام با شرایطی پاک کننده هستند. در کتاب اشربه نیز آب به عنوان بهترین نوشیدنی است که دارای احکام خاصی است. همچنین در باب موات و حیازت موات آب دارای احکامی است و یکی از شروط عمده موات آب است. در کتاب مزارعه و مساقات نیز مبحث آب و احکام مربوط بدان از جمله مهترین موضوعات کتاب مزارعه و مساقات است. لذا ما در این پایان نامه قصد داریم ضمن بیان اهمیت آب در زندگی تمامی موجودات به بیان احکام آب در هر یک از ابوای فقهی با توجه به ادله استنباط به خصوص کتاب و سنت بپردازیم.

کلیدواژه‌ها: آب، فقه، طهارت، اشربه، موات، مزارعه و مساقات

M.A. Thesis:

the legal review basics of water

Water in Arabic, say “Maa” God first created is water. It is called water of life, because all creatures in the creation or continuation of life need water. For this reason God in many verses in the water and how it came to be and Works and blessings referred. The religious books on the topics of water and also addressed the issue related rulings. The first issue is the cleanliness of all religious books Water in this book as the first and best remembered cleanersfor this reason At first all the booksRefers to Water and its variants. In this regard, it should be said water is Absolute or mixedAbsolute water is divided into five categories: a lot of water ,Scarce water, running water , Water Well and rain. Each of waters are cleaner with conditions. In the drink Chapter water is the best drink and has Special provisions. In uncultivated chaptre and Possession of uncultivated water has Special provisions. One of the important conditions of uncultivated is water. On the issue of Mozaraeh and sharecropping Water and its laws are the most important issue. Therefore We want to express the importance of water In the life of all creatures and say Water rulings on legal issues according to the inference specially Quran and Hadith.

Keywords: water, Jurisprudence, Cleanliness,drink, uncultivated, Mozaraeh and Sharecropping