دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین نصر ابادی، ۱۳۹۵

: اثر طول دوره رقابت علف هرز بر عملکرد کمی و کیفی زیره سبز در شرایط دیم و فاریاب

به منظور بررسی اثر طول دوره تداخل بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و فاریاب ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 94-13893 در مزرعه شخصی در روستای نصر آباد شهرستان سبزوار انجام شد. فاکتورهای مورد عبارت بود از: مطالعه شرایط کاشت (دیم یا فاریاب) و طول دوره تداخل ( به صورت تیمارهای تداخل کامل، 15، 30، 45 و 60 روز وجین در اوایل فصل رشد و 15، 30، 45 و 60 روز بدون وجین به همراه کنترل کامل در اوایل فصل رشد. تراکم علف هرز ، وزن خشک علف هرز، ارتفاع، تعداد شاخه‌های فرعی، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت مورد اندازه گیری قرار گرفت. در شرایط فاریاب تراکم علف هرز، وزن خشک علف هرز، ارتفاع گیاه، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی بیشتری در مقایسه با شرایط دیم تولید شد در حالیکه وزن هزاردانه تحت تاثیر روش کاشت قرار نگرفت. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش طول دوره تداخل سبب افزایش تراکم علف هرز، وزن خشک علف هرز و کاهش عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز شد. کنترل علف های هرز در اوایل فصل رشد سبب کاهش بیشتر در تراکم و وزن خشک علف های هرز در مقایسه با وجین در اواخر فصل رشد گردید در حالیکه وجین در اواخر فصل رشد تراکم و وزن خشک علف هرز بیشتری را تولید کرد.. تداخل علف های هرز در شرایط دیم با وجود کمتر بودن وزن خشک علف هرز سبب کاهش بیشتری در عملکرد دانه در مقایسه با شرایط فاریاب شد.در مجموع نتایج نشان داد که در شرایط فاریاب کنترل علف هرز در 40-20 روز پس از سبز شدن و در شرایط دیم 50-25 روز پس از سبز شدن برای تولید عملکرد دانه مناسب ضرروی می باشد.

کلیدواژه‌ها: تداخل علف هرز، زیره سبز، دیم، عملکرد اقتصادی

M.A. Thesis:

The effect of weed interference on quantitative and qualitative yield of cumin in rain-fed and irrigation condition

To investigate the effect of weed interference duration on yield and yield components of Cumin grown under two different production system, a field experiment was conducted at Private farm in Nasarabad village, Sabzevar city, in 2014-2015. Experiment was conducted as factorial arrangement in a randomized complete block design with three replications. Experimental factors were dry farming and irrigated condition and different combinations of weed free and weed infested periods (15, 30, 45 and 60 days after germination) plus weedy check and weed free check. Irrigated condition had more weed density, weed dry matter, umbrella per plant, seed per umbel, seed yield and biological yield compare than dry farming condition. Weed control at early stage had more reduction in weed density and weed dry matter compared weed control at late stage. Weed inference in dry land condition had more negative effect on seed yield compare irrigated condition. Overall, the result showed that in irrigated farm, weed control at 20-40 days after emergence and in dry farming condition 25-50 days after emergence is required for achieving suitable seed yield.

Keywords: Cumin, Dry farming. Weed interference, economic yield.