دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد کرابی، ۱۳۹۵

اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ، سودآوری و ریسک سقوط قیمت سهام

چکیده: بیش اطمینانی یا اعتماد بیش از حد مدیران میتواند اعتقاد بی اساس دربارهی تواناییهای شناختی، قضاوتها و استدلال شهودی فرد تعریف شود. بیش اطمینانی یکی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی مدیران است که بر ریسکپذیری تأثیر میگذارد. در این تحقیق به بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر سودآوری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته میشود. دوره زمانی تحقیق شامل 5 سال متوالی از 1389 تا 1393 و نمونه آماری تحقیق شامل 86 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده‌های پانل می‏باشد که با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای evewis انجام شده و با توجه به خروجی‌های نرم افزار، معنی داری روابط بین متغیرها بررسی شده است. نتایج نشان میدهد اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت تاثیر معنیداری بر سودآوری و ریسک سقوط قیمت سهام دارد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت، سودآوری، و ریسک سقوط قیمت سهام