دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیه ایزی، ۱۳۹۵

بررسی اثر سینرژیستی عصاره ابی و الکلی گیاه اکالیپتوس و اسپند بر روی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت

چکیده بروز مقاومت های دارویی و توانایی باکتری ها در ایجاد بیماری ها سبب شده است تا مطالعات فراوانی بر روی گیاهان به منظور بررسی اثرات ضد میکروبی آنها صورت گیرد. دو نمونه از این گیاهان اسپند و اکالیپتوس می باشد. اکالیپتوس گیاهی از خانواده میرتاسه با خواص ضدمیکروبی است و خو اص آن مورد توجه بوده است. این گیاه منبع غنی از پلی فنل ها و ترپنوئیدهاست و ترکیب اصلی برگ آن اکالیپتول یا سینئول می باشد. گیاه اسپند از جمله گیاهان دارویی در طب سنتی ایران بوده که از گذشته از آن به عنوان ضدعفونی کننده استفاده می گردید. هدف از این مطالعه ارزیابی بررسی خواص ضد میکروبی عصاره های آبی الکلی گیاه اکالیپتوس و اسپند بر روی تعدادی از باکتری های گرم منفی و مثبت بود. یافته های ما نشان داد که در هر دو باکتری های گرم مثبت و گرم منفی افزایش غلظت عصاره سبب افزایش درصد بازدارندگی می شود و در باکتری های گرم منفی عصاره اسپند مثبت و کمترین، اکالیپتوس بیشترین تاثیر بازدارندگی را بر رشد باکتری دارد.

کلیدواژه‌ها: اکالیپتوس، اسپند، باکتری گرم مثبت، باکتری گرم منفی، اثر ضدمیکروبی

M.A. Thesis:

survey of Synergistic effect of a quatic and alcholicc esfand and Eucalyptus Gram-positive and Gram-negative bacteria

Incidence of drug resistance and the ability of bacteria to cause disease on plants has led to many studies done to investigate their antibacterial activities . Two examples of this are harmal and Eucalyptus .Eucalyptus is a plant of the family Myrtas•h with antimicrobial properties and its properties have been considered.This plant is a rich source of polyphenols and Trpnvyydhast and the main compound leaf is Akalyptvl or Cineole.Harmal such as medicinal plants in Iranian traditional medicine , which in the past it was used as an antiseptic .The aim of this study was to evaluate the antimicrobial properties of aqueous extract of eucalyptus and Espand on the number of positive and Gram-negative bacteria . Our findings showed that in both Gram-positive and Gram-negative bacteria increase inhibitory concentration will increase the percentage of positive and Gram-negative bacteria and the lowest Espand extract , eucalyptus greatest impact on bacterial growth is inhibited .

Keywords: greatest impact on bacterial growth is inhibited .