دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید ایزی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی قاعده (الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار)

فعلی که انسان انجام می‌دهد، یکی از پدیده‌های جهان آفرینش است و پیدایش آن مانند سایر پدیده‌های جهان، بستگی کامل به علت دارد و نظر به این که انسان جزء جهان آفرینش بوده و ارتباط وجودی با اجزای دیگر جهان دارد، اجزای دیگر در فعل وی بی اثر نخواهند بود. هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می‌شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده? «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعده‌ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می‌شود و کاربرد زیادی در حوزه? تکالیف مکلفین دارد. در این مقاله به بررسی این قاعده در مبانی فقه می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها: اختیار، اضطرار، امتناع ورزیدن، فقه، حرام و حلال

M.A. Thesis:

check the rule af law does not conflict with the freedom of choice in distress latest

The current human being could do that, one of the phenomena of the universe and its origin, like other phenomena of the world, depends entirely due to the fact that the human element is associated with other components of the universe and the world, other components in action, he will not be ineffectual. If the authority responsible for the abuse, would be to defy the commandments of God, the eagle will not be denied due to his opposition to God and his performance is optional and works of civil and criminal suit, it will be applied. In this article we review the rule in jurisprudence.

Keywords: authority, emergency, refusal, law, unlawful and lawful