دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکبر حیدری، ۱۳۹۵

تجدید ارائه صورت های مالی و گزینه های تامین مالی خارجی

هدف عمده این پژوهش بررسی تجربی رابطه¬ی بین تجدید ارائه¬ی صورت¬های مالی و تأمین مالی خارجی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. بدین منظور 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1388 الی 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه¬های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و روش داده¬های تابلویی به شیوه اثرات تصادفی آزمون شده¬اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬ی اول پژوهش بیانگر عدم وجود رابطه¬ی معنی¬دار بین تجدید ارائه¬ی صورت-های مالی و تأمین مالی خارجی می¬باشد. نتایج آزمون فرضیه¬ی دوم پژوهش نیز نشان¬دهنده¬ی وجود رابطه¬ی معنی¬دار بین تجدید ارائه¬ی صورت¬های مالی و تأمین مالی از طریق بدهی می¬باشد، یعنی با افزایش تجدید ارائه¬ی صورت¬های مالی، تأمین مالی شرکت¬ها از طریق بدهی نیز افزایش می¬یابد. هم¬چنین نتایج آزمون فرضیه¬ی سوم پژوهش حاکی از آن است که رابطه¬ی معنی¬دار بین تجدید ارائه صورت¬های مالی و تأمین مالی از طریق انتشار سهام وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی، تأمین مالی خارجی، تأمین مالی از طریق بدهی، تأمین مالی از طریق انتشار سه

M.A. Thesis:

Accounting Restatements and External Financing Choices

The main purpose of this paper is to empirically investigate the relationship between the financial restatements and external financing in companies listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, 151 companies listed in Tehran Stock Exchange analyzed during the years 2010- 2014. Research hypotheses were tested using multiple regression and panel data methods with random effects Estimation method. The results of the first research hypothesis indicate that there is no significant relationship between financial restatements and external financing. The second hypothesis test results indicate that there is significant relationship between financial restatements and debt financing. Also the results of the the third hypothesis indicate that there is no significant relationship between financial restatements and equity financing.

Keywords: financial restatements, external financing, debt financing, equity financing.