دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید عسکری، ۱۳۹۵

مرگ و زندگی در دیوان عطار و سنایی

چکیده مرگ از جمله رویدادهای رازآلود بشر از آغاز آفرینش بوده است. از آن¬جا که بشر همیشه خود را با این پدیده مواجه دیده و از آن گریزان و ترسان بوده، دغدغه¬ای همیشگی برای شناختن و شناساندن آن داشته است. بررسی اندیشه¬ی مرگ و زندگی از دیدگاه عطّار و سنایی، توجّه به این دغدغه¬ی مشترک بشری است. اگرچه مجادلات و پژوهش¬های زیادی در باب مرگ و زندگی از دیدگاه شاعران و عارفان صورت گرفته است، امّا هنوز هم گوشه¬های تاریک و ناکاویده¬ای وجود دارد که تحقیق و پژوهش در این زمینه را می طلبد.رساله¬ی حاضر در پی آن است که دیدگاه سنایی و عطّار را با تکیه بر مطالعات کتابخانه¬ای و با نگاهی تحلیلی نسبت به این دو مفهوم ارائه دهد. از این¬رو این پژوهش در پنج بخش تنظیم گردیده است. در بخش اوّل به کلیّات تحقیق و ضرورت آن اشاره شده است، در بخش دوم به مرگ و زندگی در ادبیات فارسی و دیدگاه قرآن نسبت به آن و همچنین به مرگ اجباری و اختیاری از دیدگاه عارفان پرداخنه شده است، بخش سوّم به زندگی¬نامه¬ی حکیم سنایی و شیخ عطّاراختصاص دارد، در بخش چهارم به مفهوم مرگ و زندگی از دیدگاه این دو شاعر ارزشمند و دیدگاه آن ها به مرگ اجباری و اختیاری و همچنین نظریه¬ی قلندرانه¬ی آن ها اشاره و در بخش پنجم نتیجه¬گیری بحث و منابع استفاده شده ذکر گردیده است. کلید واژه¬ها: مرگ، زندگی، عطّار، سنایی، دیوان.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Life & Death in Attar & Sanayee's poem collections

Death has been as human beings events from the beginning of creation. Since the human being has always seen himself faced to this happening, he has been escaping and fearing from it, he has had the disturbance to know and to make it known for ever. Studying the thought of existence and death is the attention to the common disturbance view of Attar and Sanaie on human beings. Although many discussions and searches about life and death have been done in the view of poets and religious wises, but there are still unknown and unclear angles that are necessary to be researched. Studies and more searches should bedone on the matter. This Pamphlet is to show the vies of Attar andSanaie leaning on the library studies and the analystic look according to these two concepts. So this research is regutated into five section: In the first section it has been pointed to general research and its necessities. In the second part it has been hinted to the existence and death in the Persian literature and the Koran view about it and also the compulsion and optional death from the view of the religious learned. The third section is appropriated on Sanaie,s biography and the deat Attar. In the fourth part the concept of life and death from the point of view of these two precious poets and their optional and compulsion death and their mendacity theory . And in the fifth section taking results from the arguments and sources used are mentioned.

Keywords: