دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا شاد، ۱۳۹۵

ساختار مالکیت،کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

شرکت های خانوادگی به عنوان یکی از رایج ترین نوع از انواع شرکتهای فعال در محیط اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران محسوب می شوند. با توجه به اهمیت این نوع شرکت ها، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و نیز کیفیت حسابرسی به عنوان یکی از بازوهای حاکمیت شرکتی، با مدیریت سود پرداخته شده است. جهت اندازه گیری کیفیت حسابرسی از شاخص تجربه حسابرس، به منظور سنجش ساختار مالکیت از معیار مالکیت خانوادگی و جهت اندازه گیری مدیریت سود، از دو شاخص مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود استفاده شده است. با استفاده از نمونه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل رگرسیون، نتایج تحقیق مبین این موضوع است که حضور مالکان خانوادگی سبب افزایش مدیریت حسابداری سود می شود. همچنین نتایج مبین کاهش مدیریت حسابداری سود در نتیجه افزایش کیفیت حسابرسی می باشد. به عبارتی نتایج تحقیق نشان می دهد با افزایش مالکیت خانوادگی و نیز کیفیت حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها: مالکیت خانوادگی، کیفیت حسابرسی، تجربه حسابرس، مدیریت واقعی سود، مدیریت حسابداری سود

M.A. Thesis:

ownership structure٫ audit quality and earnings management

Family firms, are as one of the most common types of companies in different countries such as Iran's economic environment. Given the importance of this type of companies, in this study is investigated the relationship between ownership structure and corporate governance, audit quality as one of the arms, with earnings management. In order to measure the quality of audit experience audit of indicators, to assess the ownership structure of family ownership criteria to measure earnings management, the two indices of real earnings management and accounting earnings management is used. Using examples Tehran Stock Exchange companies and using the regression model, results showed that the presence of family owners increase accounting earnings management. The results also indicate a decrease in accounting earnings management is a result of increasing audit quality. In other words, the results show an increase in family ownership and audit quality, decreased and increased quality of financial reporting.

Keywords: Family ownership, quality audit, the auditor's experience, real earnings management, accounting earn