دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد برغمدی، ۱۳۹۵

احکام و آثار سرپرستی اطفال در حقوق ایران و افغانستان

سرپرستی و حضانت اطفال یکی از مباحث مهم حقوق مدنی (خانواده) است که دارای آثار و پیامدهای مهم اجتماعی و خانوادگی می باشد . حضانت با توجه به اینکه حق باشد یا تکلیف در هر مورد دارای آثار حقوقی و اجتماعی فراوان و متفاوتی است که در این نوشتار با توجه به حقوق ایران و افغانستان ، مواضع قانون گذاران دو کشور مورد باز اندیشی قرار گرفته شده است؛ بدین منظور ابتدا به مفاهیم نظری واژه هایی که در این مقوله قابل طرح است ، پرداخته ودر ادامه نظرات و دیدگاه های حقوقی و فقهی به منظور هر چه روشنتر شدن موضوع ، نگاشته شده ، وآثار و احکام سرپرستی اطفال از دو منظر ، بدین ترتیب بیان شده است : 1-آثار و احکام متقابل فرزند و والدین 2- آثار واحکام متقابل فرزند خوانده وپدر ومادر خوانده، به عنوان بارزترین مصداق بحث سرپرستی اطفال . بدیهی است که پاره ای از این احکام مانند «محرمیت ، ارث و ولایت» تنها در زمره ی آثار فرزندان نسبی قرار می گیرد و پاره ای مانند «قطع نشدن رابطه ی نسبی طفل تحت سرپرستی با پدر و مادر اصلی»به فرزند خوانده اختصاص داشته و پاره ای نیز مانند «نفقه ، اطاعت از والدین وتربیت» از آثار مشترک این دو محسوب می گردند . لذا برای آشنایی با هر یک از این آثار و احکام ونیز بیان شرایط واهلیت طرفین سرپرستی ، به دو منبع فقه و حقوق مراجعه و حکم یا حق بودن هر اثری ، مستندا" استخراج ، و به رشته ی تحریر در آورده شده است . شایان ذکر است که در انتها نیز ضمن معرفی ، به بررسی قوانین مرتبط با سرپرستی در دو کشور ایران و افغانستان پرداخته ، و به وجوه اشتراک و افتراق این قوانین نیز اشاره ای شده است .

کلیدواژه‌ها: حضانت ، آثار و احکام، سرپرستی اطفال، ایران، افغانستان

M.A. Thesis:

Rules and Effects of Legal Guardianship of Children in Iran and Afghanistan

Abstract: Supervision and guardianship of a minor child is one of the most important of civil law issues which has important social and familial effects and consequences. Guardianship, whether right or duty, has many and different legal and social effects which have been studied with regard to Iran and Afghanistan civil law and the opinions of legislators of both countries. So, at first the meaning of words in this issue is studied and then legal and juridical viewpoints and ideas will be surveyed to make more clear the subject, and effects and consequences of guardianship are discussed as follows: 1- Mutual effects and consequences of child and parents 2- Mutual effects and consequences of stepchild and step father and mother as the most obvious case of guardianship of children. It is clear that some of these rules are categorized only as effects of real children like confidence, inheritance and warship and some are dedicated to stepchild like conjunction of family relation of stepchild with his real parents and some rules are common like alimony, obedience from parents and training. So, we refer to law and jurisprudence to study each rule and effect and also conditions and capacity of parties and decide on whether they are rules or rights. At the end, the related rules are studied and their similarities and differences will be pointed out in both countries, Iran and Afghanistan.

Keywords: : supervision, guardianship, Iran, Afghanistan, rules, effects