دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا فریمانه، ۱۳۹۵

جایگاه اهل بیت ( ع ) در قرآن کریم و فقه اسلامی

بر اساس آیات قرآن و نیز سیره و سخن رسول خدا صلى الله علیه و آله اهل بیت ( ع) نقشی محوری در تحقق اهداف متعالی اسلام در رساندن جامعه بشریت به کمال فردی و اجتماعی دارند. خداوند وظیفه رهبری و هدایت جامعه اسلامی را پس از پیامبر اسلام به عهده عترت ایشان نهاده است و پس از منصب نبوت و رسالت که اختصاص به شخص رسول الله دارد منصب امامت و پیشوایی خلق را به افرادی از خاندان ایشان اختصاص داده است. این جایگاه والا نه فقط به دلیل پیوند خویشاوندی ایشان با پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله است بلکه به دلیل ویژگیهایی است که ایشان را بر دیگر افراد فضیلت داده و برگزیده درگاه خداوند نموده است. علم آسمانی و عصمت و طهارت ایشان از هر پلیدی و گناه ایشان را به مرتبه ای از ایمان و یقین رسانده است که اندیشه و عمل ایشان چیزی جز عبودیت و بندگی خداوند نیست بنابراین خداوند این افراد را پیشوا و امام برای سایر مردم قرار داده است تا با الگو قرار دادن, همراهی و اطاعت از ایشان بتوانند در مسیر کمال انسانی خود قدم بردارند. آیات و روایاتی دلالت بر امامت و ولایت این افراد دارند فراوان است.مهمترین این نصوص عبارتند از: آیه تبلیغ, آیه اکمال, آیه ولایت,آیه اولی الامر, حدیث غدیر, حدیث ثقلین, حدیث منزلت, حدیث سفینه

کلیدواژه‌ها: اهل بیت ( ع ) ، قرآن ، فقه اسلامی

M.A. Thesis:

The Ahl al-Bayt in the Quran and Islamic jurisprudence

Based on the Quran and the biography of the Prophet (pbuh) saying Infallible Imams peace be upon them a central role in achieving the noble objectives of Islam in bringing humanity to their individual and social perfection. This high status not just because of his family links with the Prophet of Islam (pbuh), but also because they have features that other virtuous people and God has made choice.with their model, the companionship and obedience he can walk on the path of human perfection. Verses and hadiths indicate that a lot of these people are Imamate and Leadership Ast.mhmtryn The texts include ad verse, verse, verse province, verse, hadith of Ghadir, hadith, tradition, prestige, tradition ship

Keywords: Ahl al-Bayt (as), the Qur'an, Islamic law