دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احسان اردکانی، ۱۳۹۵

کاهش جریانهای هارمونیکی سیستم تغذیه یک هواپیما با استفاده از فیلتر فعال موازی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای : کاهش جریان های هارمونیکی سیستم تغذیه یک هواپیما با استفاده از فیلتر فعال موازی تاریخ دفاع از پایان نامه : تعداد واحد پایان نامه : نمره پایان نامه دانشجو به عدد : نمره پایان نامه دانشجو به حروف : چکیده پایان نامه : ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ) چکیده در این پایان نامه با داده برداری ازیک مجموعه صنعتی، ضمن بررسی داده های واقعی به ارزیابی میزان اثر بخشی یک فیلتر فعال برای کاهش هارمونیک های سیستم تغدیه هواپیما پرداخته شد. این کار از طریق بررسی کارایی الگوریتم PHC بعنوان روش استخراج جریان های هارمونیکی و مدل سازی امپدانس سیستم انجام شد. در این راستا، سه اقدام اصلاحی بعنوان بهینه سازی عملکرد الگوریتم PHC طراحی و پیاده سازی شد که عبارتند از: 1- اعمال بلوک متوسط گیر به PLdc بمنظور حذف نوسانات آن. 2- تشخیص و اعمال بایاس سیگنال های جریان بار به ضریب k. 3- اصلاح ضریب k از طریق تعیین ماکسیمم سیگنال جریان بار. برای تعیین میزان اثربخشی فیلتر فعال بعنوان یک راهکار برای حذف و یا کاهش مولفه های هارمونیکی، اجزاء اصلی مانند اینورتر ولتاژ، شبیه سازی و نتایج آن با یک مدل امپدانس تئوری مقایسه شد. مشاهده شد که زمانی که اعوجاج جریان بار زیاد نیست فیلتر فعال قادر به حذف ایده آل مولفه های هارمونیکی می باشد اما با افزایش اعوجاج بار و تغییرات فرکانسی جریان بار(اعمال مدل امپدانس جریان های واقعی داده برداری شده)، اینورتر بخوبی حالت قبل قادر به ردگیری و در نتیجه بازتولید جریان های هارمونیکی جهت اعمال آن به خط و کاهشTHD جریان نمی باشد.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Harmonic Mitigation In An Aircraft Using Shunt Active Power Filter

Abstract(include summary,goals,executive ways and results) In this thesis, effectiveness of an active power filter(APF) was evaluated for an aircraft power system as a harmonic mitagating method.This goal was accomplished by analysing and modeling PHC alghorithm as a harmonic current extraction method and system impedance modeling.In this regard, three corrective actions were designed and implemented as optimized activity for PHC block.1Adding a mean block to PLdc to damp its flactuation 2Determine and add IL bias to k 3Correcting k by maximum of IL To determine APF effectivity level as a way to eliminate harmonic components, main parts like system impedance, inverter block and harmonc current extraction model were simulated and results compared with a theoric impedance model It is observed when the distortion of IL is not too much, APF is able to suppres harmonic components ideally but inverter block couldnot track and regenerate compansating currents as well as previous state when the frequency of IL increased

Keywords: