دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سلمان پژهان، ۱۳۹۵

مبانی فقهی حکومت اسلامی با محوریت آراء فقهای معاصر

حکومت اسلامی حکومتی است که محتوای وجودی آن‏را اسلام، جهت و حرکت می‏دهد. حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‏دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‏سوی هدف نهایی (حرکت به‏سوی الله) بگشاید. حکومت اسلامی در حقیقت حکومت قانون از نوع الهی است چرا تحقق عدالت اجتماعی، روابط و مناسبات سالم انسانی و حفظ کرامت انسانی در پرتو احکام الهی جزء اجرای آن توسط حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در حکومت مقید به اسلام لازم و ضروری است در راس آن شخص آگاه به قوانین و مقررات اسلامی باشد، تا بتواند جامعه را هدایت و از انحراف آن به‏سوی بی‏نظمی و هرج و مرج جلوگیری نماید. ضرورت وجودی حکومتی با محتوای اسلامی در ادله فقهی (قرآن کریم، سنت، اجماع و عقل) به صراحت بیان شده است. تحقیق امر مذکور مبین وجود حکومت در اسلام است. جانشینان پس از پیامبر و نیز ائمه اهل بیت، حکومت را جزوی از دیانت دانسته و رهبری جامعه اسلامی و دخالت در سیاست را به‏عنوان وظیفه دینی و اسلامی بر عهده می‏گرفتند و در بین مذاهب مختلف اسلامی ، چه شیعه و چه اهل سنت به آن پرداخته شده است . این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاه های فقهای معاصر در زمینه حکومت اسلامی می باشد که امید است پاسخی باشد به سئوالات و ابهامات مطرح شده درباب مبانی فقهی حکومت اسلامی انشاء الله.

کلیدواژه‌ها: مبانی فقهی ، حکومت اسلامی ، فقهای معاصر

M.A. Thesis:

jurisprudential basis of Islamic rule with contemporary scholars votes

Islamic rule is being content it Islam, direction and moving. government from the perspective of Islam, arising from the class position and domination of an individual or a group, but not the crystallization political cause nation, religion and thought that to the organization itself in the transition process his way intellectual and doctrinal goal final (move Allah) . government in fact Islamic rule of law of God Why is the realization of social justice, and relations healthy relations and preserve human dignity in the light of the commandment but its implementation by Islamic rule. in to the rule of Islam is necessary in Ross that person is aware of Islamic laws and regulations , in order to be able to lead the society and tilt some disorder and chaos . necessity though with Islamic content in evidence juridical (Quran Karim, tradition, consensus and wisdom) to clearly stated. research The government expresses it there in Islam. successors after the Prophet and imams household, the government part of religion and community leadership Islamic and interfering in politics as Islamic religious duty and responsibility by and among different religions, Islamic Shiite or from St. The actually research in the wake of the views of review contemporary scholars in the field of Islamic rule, that there is hope to answer questions. On the proposed and jurisprudential basis Islamic rule, God willing.

Keywords: The Islamic State - Contemporary scholars- Foundations of law